Zelená dohoda na miestnej úrovni 

Komora národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov   

Európska zelená dohoda je novou stratégiou rastu, ktorej úlohou je nasmerovať EÚ k tomu, aby do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Európska zelená dohoda zahŕňa významné zmeny v mnohých sektoroch na všetkých úrovniach: od klímy po energetiku, od dopravy po ochranu biodiverzity, od poľnohospodárstva po obehovejšie hospodárstvo. Každé mesto a región preto musia byť súčasťou tejto historickej príležitosti a musia sa aktívne zapájať do mechanizmov viacúrovňového riadenia v spolupráci s národnými vládami a EÚ a v neposlednom rade so susednými regiónmi na celom kontinente.
Obsah

Naše ciele​

Takýto mechanizmus viacúrovňového riadenia možno nájsť v  Dohovore primátorov a starostov o klíme a energetike – Európa (Dohovor – Európa), ktorý Európska komisia vo svojom oznámení o Európskej zelenej dohode opisuje ako „ústrednú hybnú silu“ prechodu. Európsky klimatický pakt zohráva kľúčovú úlohu pri účinnom vykonávaní Európskej zelenej dohody. Klimatický pakt sa zameria na šírenie povedomia a podporu opatrení v snahe spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia. Klimatický pakt funguje spolu s existujúcimi iniciatívami, sieťami a hnutiami, ako je Dohovor – Európa.

Dohovor – Európa spája viac ako 10 000 miestnych samospráv v 61 krajinách, ktoré sa dobrovoľne zaviazali plniť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky . Prostredníctvom kancelárie Dohovoru primátorov a starostov v Bruseli poskytuje Európska komisia rozsiahlu technickú podporu a usmernenia týkajúce sa finančných nástrojov pre mestá a regióny, ktoré sú ochotné vypracovať akčné plány pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP).

Európsky výbor regiónov (VR) podporuje túto iniciatívu od jej vytvorenia v roku 2008. VR je pevne presvedčený, že Dohovor primátorov a starostov je základnou európskou emblematickou iniciatívou na podporu opatrení v oblasti klímy a energetiky v praxi. Zároveň prezentuje kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri podpore boja Európskej únie proti zmene klímy a jej prechodu na čistú energiu.

Dohovor – Európa potrebuje politických činiteľov, ktorí v tejto priekopníckej úlohe v oblasti energetickej a klimatickej transformácie vidia výhody a príležitosti a chápu, prečo je dôležité chopiť sa jej spoločne s ďalšími európskymi mestami a regiónmi a byť súčasne súčasťou najväčšieho celosvetového hnutia miestnych a regionálnych samospráv v záujme klímy.

Európska komisia uznala historickú úlohu VR pri podpore iniciatívy Dohovor primátorov a starostov a rozhodla sa zintenzívniť spoluprácu s výborom. Rafał Trzaskowski (PL/EĽS) , primátor hlavného mesta Varšavy ( tiež signatár Dohovoru – Európa ) a  spravodajca stanoviska o Európskom klimatickom pakte , bol vymenovaný za zástupcu VR v novorozšírenej rade Dohovoru – Európa. Táto politická rada diskutuje o strategických cieľoch iniciatívy, aby sa zabezpečilo, že bude prispôsobená potrebám miest, a aby sa podporil dialóg medzi spoločenstvom Dohovoru – Európa a inštitúciami EÚ.

S cieľom posilniť prácu na vnútroštátnej úrovni sa vytvorí druhá komora zložená z 27 členov Európskeho výboru regiónov (jeden za každý členský štát), ktorí budú pôsobiť ako národní vyslanci iniciatívy Dohovor – Európa.

Členovia komory sa budú usilovať zabezpečiť zastúpenie jednotlivých štátov, pokiaľ ide o jej riadenie. Budú pracovať na podpore individuálnejšej spätnej väzby, ako aj na podpore propagácie iniciatívy na vnútroštátnej úrovni. Títo národní vyslanci úrovni môžu v závislosti od ich dostupnosti a konkrétnej situácie vo svojej krajine vykonávať sériu činností, ako napríklad:

  • ​plniť úlohy národného vyslanca Dohovoru – Európa : napríklad propagáciou iniciatívy vo svojej domovskej krajine alebo spoluprácou s inými ambasádormi klimatického paktu,
  • posilňovať zastúpenie miest na vnútroštátnej úrovni podporou činností špecifických pre danú krajinu v spolupráci s kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov a posilnením spolupráce s národnými vládami a inými mestami,
  • mobilizovať partnerov, aby sa pripojili k hnutiu: napríklad spoluprácou s  národnými združeniami miestnych a regionálnych samospráv, národnými delegáciami vo VR a so sieťou mladých volených politikov . Členovia komory sa budú tiež usilovať zabezpečiť aktívnu podporu Dohovoru starostov a primátorov zo strany poslancov Európskeho parlamentu .

Zapojte sa do spoločenstva Dohovoru – Európa

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike – Európa je otvorený pre všetky demokraticky ustanovené miestne samosprávy zložené z volených zástupcov bez ohľadu na ich veľkosť alebo fázu vykonávania ich politík v oblasti energetiky a klímy. Ak sa chcete zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov, kliknite na tento odkaz .

Informácie o ďalších relevantných iniciatívach EÚ a globálnych iniciatívach, do ktorých je možné sa zapojiť, nájdete na osobitnej webovej stránke VR .

Dokumenty

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Zdieľať:
 
Back to top