Konzultácie  

Cieľom konzultácií so zainteresovanými stranami je nadviazať kontakty medzi spravodajcami zástupcami rôznych zainteresovaných strán, ako sú združenia miestnych regionálnych orgánov kancelárie miestnych alebo regionálnych samospráv. Počas týchto konzultácií diskutujú zúčastnené zainteresované strany svojich názoroch so spravodajcom, ktorý sa môže rozhodnúť zohľadniť ich návrhu stanoviska.

Pozri ďalej harmonogram konzultácií zainteresovaných strán organizovaných Európskym výborom regiónov na žiadosť spravodajcov rámci prípravy návrhov stanovísk na schôdze komisií.

 Past consultations

Share: