Vykonávanie zelenej dohody na miestnej úrovni 

Členovia VR a mladí volení politici hodnotia zelenú dohodu 

Európska zelená dohoda predstavuje súbor opatrení, ktoré v sebe zahŕňajú ciele siahajúce od ambiciózneho zníženia emisií skleníkových plynov, cez investovanie do špičkového výskumu a inovácií, zachovanie prírodného prostredia v Európe až po úsilie vytvoriť európsku spoločnosť, ktorá bude odolná voči zmene klímy. Cieľom tejto stratégie je začleniť politiky v oblasti klímy a životného prostredia do legislatívnych opatrení, politických opatrení a mechanizmov financovania s cieľom zabrániť dôsledkom spôsobeným zmenou klímy.
Obsah

Naše ciele

Ak chcete získať prístup k prieskumu, kliknite sem!

Ak však chceme pre našich občanov zabezpečiť udržateľnú, spravodlivú a zdravú Európu, je nevyhnutné, aby sa do aktivít v oblasti klímy zapojil každý . Úspech zelenej dohody bude do veľkej miery závisieť od schopnosti miestnych a regionálnych samospráv vykonávať politiky a nadobúdať novátorské skúsenosti na svojom území. Úspešné vykonávanie zelenej dohody bude podmienené aj spôsobilosťou národných vlád a inštitúcií EÚ v plnej miere pochopiť potreby európskych regiónov a miest a správne ich transponovať do právnych predpisov, finančného riadenia a politických stratégií.

Európsky výbor regiónov (VR) iniciuje tento prieskum , pretože uznáva, že miestne a regionálne samosprávy musia v záujme úspešného vykonávania zelenej dohody spojiť svoje sily a spolupracovať. VR sa prostredníctvom svojej novej iniciatívy v rámci pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni zameriava na to, aby sa mestá a regióny stali stredobodom európskej zelenej dohody, najmä pokiaľ ide o udržateľnú obnovu po pandémii.

Hlavným cieľom tohto prieskumu je zber informácií o  účasti členov a  mladých volených politikov v príslušných sieťach a iniciatívach, ako aj prezentácia relevantných informácií o  opatreniach a záväzkoch prijatých v oblasti klímy . Konečným cieľom je upevniť vedúce postavenie členov VR a mladých volených politikov v oblasti zelenej dohody prostredníctvom výraznej komunikácie založenej na faktických informáciách. Profily týkajúce zamerania na zelenú dohodu tiež umožnia, aby VR prispôsobil účasť členov a posilnil synergie s inými iniciatívami, do ktorých sa zapájajú členovia VR a mladí volení politici. Tieto profily sa po dokončení začlenia do online komunikačných nástrojov VR a obohatia verejný profil členov.

VR chce podporiť svojich členov, aby boli schopní zohrávať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o prijímanie opatrení v oblasti klímy, účinne ich vykonávať a čo najefektívnejšie využívať zelenú dohodu vo svojich regiónoch . Odpovede na tento prieskum v spojitosti s uvedenou výzvou na zverejnenie najlepších postupov podporia vytváranie sietí a synergií medzi členmi a mladými volenými politikmi a posilnia partnerské výmeny v snahe umožniť rýchlejšiu realizáciu opatrení v praxi.

Prieskum o zelenej dohode realizovaný členmi VR a mladými volenými politikmi si môžete pozrieť tu .

Aktuálne správy

Podujatia

Najbližšie podujatia

Minulé podujatia

Zdieľať:
 
Back to top