Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni lídri a Európska komisia spoja svoje sily, aby propagovali hodnoty EÚ v školách  

Európsky výbor regiónov a Európska komisia s pomocou regionálnych a miestnych samospráv vypracujú na dobrovoľnej báze spoločné projekty zamerané na to, aby sa hodnoty EÚ dostali do školských osnov. Počas plenárnej diskusie s podpredsedom Komisie zodpovedným za podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritisom Schinasom miestni a regionálni lídri zdôraznili aj to, že systémy vzdelávania by mali v plnej miere rešpektovať a podporovať slobodu, rovnosť, toleranciu a nediskrimináciu. Poukázali tiež na to, že je nevyhnutné učiť sa o Európskej únii, jej hodnotách, kultúrnom dedičstve a diverzite a tieto poznatky sa musia sprostredkúvať vo všetkých komunitách, pre všetky vekové skupiny a všetkým občanom EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Ďakujem podpredsedovi Schinasovi za túto vynikajúcu diskusiu o tom, ako propagovať naše európske hodnoty prostredníctvom vzdelávania a kultúry. Ako rodičia a politickí lídri máme povinnosť dať našej mladej generácii nástroje, vďaka ktorým pochopia, že za dnešný mier a jednotu vďačíme EÚ. A musíme to urobiť dnes, ak im chceme zabezpečiť zajtrajšok. V spolupráci s pánom Schinasom a komisárkou Gabriel chceme spustiť pilotný projekt na propagovanie našich európskych hodnôt v školách. Bude založený na dobrovoľnosti a plnom rešpektovaní subsidiarity, pričom sa využije impulz Konferencie o budúcnosti.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritis Schinas konštatoval: „Náš európsky spôsob života je ohrozený dianím v Európskej únii i mimo nej. Potrebujeme preto, aby sa všetci tí, ktorí sa zasadzujú za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v spoločnosti, kde vládne pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť, chopili slova a začali konať. Som rád, že Komisia môže spojiť svoje sily s Európskym výborom regiónov a spoločne vyzvú regióny a mestá v celej Únii, aby sa zaviazali, že zavedú vyučovanie o Európe. Musíme dať našej mládeži možnosť lepšie pochopiť naše spoločné hodnoty, naše spoločné dejiny, naše kultúrne dedičstvo a význam rozmanitosti a pluralizmu pre náš európsky spôsob života.“

Anne Karjalainen (FI/SES), predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, zamestnanosť, vzdelávanie, výskum a kultúru (SEDEC) a členka zastupiteľstva mesta Kerava, nadviazala na komisárove slová: „Hodnoty, na ktorých je založená Európska únia, sú jadrom našej spoločnej európskej identity. Práve z týchto hodnôt sú odvodené všetky naše práva spojené s európskym občianstvom. Nečinnosť na európskej úrovni v prípade porušovania európskych hodnôt preto podkopáva európsky projekt. Tieto hodnoty by sa mali obhajovať a zmysluplne podporovať vo všetkých európskych vzdelávacích systémoch a na všetkých úrovniach vzdelávania, od predškolského až po post-terciárne vzdelávanie a odbornú prípravu. Európsky výbor regiónov môže byť v tomto úsilí silným spojencom.“

Počas tejto diskusie vyjadrili miestni a regionálni zástupcovia aj svoje obavy v súvislosti s novým maďarským zákonom, ktorý zakazuje odkazy na LGBTIQ komunitu v dielach pre maloleté osoby. Európsky výbor regiónov schváli stanovisko o  stratégii Európskej komisie pre rovnosť LGBTIQ osôb v októbri. Návrh stanoviska , ktorý vypracovala poslankyňa zastupiteľstva okresu Dun Laoghaire Rathdown Kate Feeney (IE/Renew E.), bol v apríli prijatý komisiou SEDEC . Zdôrazňuje sa v ňom úloha univerzálnej sexuálnej výchovy v boji proti stereotypom a diskriminácii, ako aj pri podpore rozmanitosti.

Ďalšie informácie:

spoločnom akčnom pláne , ktorý podpísali v novembri 2020 útvary VR a komisárky Mariye Garbiel, sa ako cieľ stanovuje spoločné propagovanie európskych hodnôt, identít a občianstva prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a miestnej úrovni. Konkrétne by to mohlo znamenať vytvorenie inovačného učebného materiálu o európskych hodnotách a európskej rozmanitosti, rozvoj vzdelávacích kampaní alebo vytváranie sietí miestnych a regionálnych samospráv.

VR prijal v roku 2018 stanovisko na tému Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou (spravodajkyňa: Taňa Christova, BG/EĽS). Odporúča sa v ňom podporovať už od útleho veku výučbu jazykov a oboznámiť žiakov a študentov so spoločným európskym kultúrnym dedičstvom, európskymi dejinami a procesom európskej integrácie.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :