Európsko-stredomorské zhromaždenie regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM)  

Európsko-stredomorské zhromaždenie miestnychregionálnych samospráv (ARLEM) je zhromaždením miestnych a regionálnych zástupcov z Európskej únie a stredomorských partnerských krajín z oblasti Stredozemného mora.

Bolo zriadené v roku 2010 Európskym výborom regiónov (VR) spoločne so samosprávnymi územnými združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti a voleným zástupcom zo všetkých troch pobrežných oblastí Stredozemia umožňuje

 • politickú reprezentáciu miestnych a regionálnych orgánov najmä pri EÚ a Únii pre Stredozemie,
 • udržiavanie politického dialógu a
 • podporovanie medziregionálnej spolupráce.

  Ktoré krajiny sú členmi ARLEM?

Egypt, Turecko, Alžírsko, Maroko, Sýria (členstvo v súčasnosti pozastavené), Tunisko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauritánia, Palestína, Monako a Čierna Hora. Líbya sa zúčastňuje ako pozorovateľ.

Čo je cieľom ARLEM?

Cieľom ARLEM je:

 • dať Únii pre Stredozemie územný rozmer,
 • presadzovať miestnu demokraciu, viacúrovňové riadenie a decentralizovanú spoluprácu vo všetkých troch pobrežných oblastiach Stredozemia,
 • podporovať dialóg medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami krajín severu a juhu a medzi samosprávami krajín juhu navzájom,
 • propagovať výmenu osvedčených postupov, poznatkov a odborných skúseností v oblastiach, za ktoré sú zodpovedné miestne a regionálne orgány,
 • podporovať regionálnu integráciu a súdržnosť.

   

Ako funguje ARLEM?

Z politického hľadiska plní ARLEM úlohu fóra pre prebiehajúci politický dialóg. Prostredníctvom tematických správ prispieva ku konzultačnej činnosti VR. Miestnu a regionálnu úroveň tiež zastupuje na summitoch Únie pre Stredozemie.

ARLEM v rámci svojej činnosti vytvára synergie so svojimi partnermi, najmä s Úniou pre Stredozemie (vyhlásenie o zámere podpísané v roku 2013), európskymi združeniami miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú zastúpené v ARLEM, Kongresom miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy (štatút pozorovateľa), Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredozemie (štatút pozorovateľa), Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (vyhlásenie o zámere podpísané v roku 2013) a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (štatút pozorovateľa).

Členovia ARLEM sa schádzajú na výročnom plenárnom zasadnutí, na ktorom prijímajú tematické správy, a na schôdzach komisiepredsedníctva. Okrem toho sa môžu organizovať špecifické pracovné stretnutia alebo konferencie a realizovať štúdie, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú určitými osobitnými aspektmi.

    

Aké je zloženie ARLEM?

ARLEM združuje 80 členovdvoch pozorovateľovjej stredomorských partnerských krajín. Členovia sú zástupcami regionálnych a miestnych orgánov a majú mandát na regionálnej alebo miestnej úrovni.

Zhromaždeniu ARLEM predsedajú dvaja spolupredsedovia, jeden za stredomorské partnerské krajiny a jeden za EÚ. Spolupredsedu zo skupiny stredomorských partnerských krajín potvrdzuje táto skupina na základe konsenzu na dvaapolročné funkčné obdobie. ​Spolupredsedom za EÚ je úradujúci predseda VR. ​Súčasnými spolupredsedami sú Apostolos Tzitzikostas, predseda VR, a Musa Hadid, primátor mesta Ramalláh, Palestína.

Stratégiu zhromaždenia a okruh jeho činností stanovuje predsedníctvo ARLEM.

V rámci komisie ARLEM pre udržateľný územný rozvoj spravodajcovia vypracúvajú tematické správy o témach, ktoré sa týkajú týchto oblastí:

 • decentralizácie
 • mestského a územného rozvoja
 • kultúrnej spolupráce
 • informačnej spoločnosti
 • migrácie a integrácie
 • malých a stredných podnikov
 • obchodu
 • udržateľného rozvoja
 • vodného hospodárstva
 • odpadového hospodárstva
 • energetiky, najmä solárnej energie
 • dopravy
 • poľnohospodárstva a cestovného ruchu.
 • atď.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: