Východné partnerstvo (CORLEAP)  

Konferencia regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú zriadil VR v roku 2011, je politické fórum miestnych a regionálnych orgánov z Európskej únie a z krajín Východného partnerstva.

Je jedinou platformou EÚ, ktorá umožňuje diskutovať o príspevku miest a regiónov k rozvoju Východného partnerstva.

Ktoré krajiny sú zapojené?

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina.

Čo je cieľom CORLEAP?

Cieľom CORLEAP je:

  • koordinovať zastúpenie miestnych a regionálnych orgánov v rámci Východného partnerstva,
  • dopĺňať a podporovať úsilie inštitúcií EÚ a ostatných zúčastnených zainteresovaných strán pri vykonávaní európskej susedskej politiky,
  • šíriť koncepcie, ktoré priblížia partnerské krajiny k EÚ, a podporovať vnútorné reformy a budovanie kapacít na miestnej a regionálnej úrovni.

Ako funguje?

CORLEAP funguje ako „platforma územnej spolupráce“. Miestne a regionálne združenia z partnerských štátov sú kontaktnými miestami CORLEAP v ich krajinách, zatiaľ čo VR je prirodzeným kontaktným miestom pre inštitúcie EÚ. Vďaka tomu môže CORLEAP zbierať a ďalej šíriť informácie týkajúce sa miestneho a regionálneho rozmeru Východného partnerstva.

Aké je jej zloženie?

CORLEAP pozostáva z 36 regionálnych a miestnych politikov – 18 členov VR a 18 zástupcov šiestich krajín Východného partnerstva.

Každá krajina Východného partnerstva má tri miesta. Miesta EÚ sú rozdelené podľa politického zloženia VR medzi jeho päť politických skupín: Európska ľudová strana (EĽS), Strana európskych socialistov (SES), Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Európska Aliancia (EA) a Európski konzervatívci a reformisti (EKR).

V období medzi výročnými zasadnutiami CORLEAP je riadiacim orgánom predsedníctvo. Predsedníctvo zodpovedná za koordináciu práce CORLEAP, monitorovanie jej činností, správ a uznesení. Je zložené zo šiestich členov z partnerských krajín a šiestich členov VR zastupujúcich Európsku úniu.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: