Medziregionálne skupiny  

Medziregionálne skupiny, ktoré boli zriadené vo februári 2007, sú platformami pre miestne a regionálne samosprávy v členských štátoch aj mimo nich na výmenu názorov a vytváranie nových nápadov.

Tieto skupiny musí tvoriť:

 • najmenej 10 riadnych členov VR
 • aspoň zo štyroch národných delegácií alebo
 • zo skupiny regiónov rozvíjajúcich cezhraničnú spoluprácu.

V súčasnom funkčnom období (2020 – 2025) pôsobia vo VR tieto medziregionálne skupiny:
​​

Obsah

Medziregio​​​​nálna skupina Jadransko-iónsky makroregión

zriadená v januári 2013, pričom jej činnosť bola v januári 2020 pozastavená a v máji 2023 obnovená

Úlohy:

 • podporovať stratégiu EUSAIR, pokiaľ ide o revíziu akčného plánu a jeho vykonávanie,
 • posilňovať spoluprácu s ostatnými makroregiónmi EÚ v otázkach spoločného záujmu (cestovný ruch, doprava atď.),
 • usilovať sa získať pre jadransko-iónsky makroregión podporu občanov,
 • podporovať v tomto makroregióne výmenu iniciatív na miestnej/regionálnej úrovni,
 • upevniť spoluprácu s európskymi inštitúciami v záujme účinného vykonávania politiky EÚ a šírenia jej hodnôt v tejto oblasti.

Predseda: Andrea Putzu (IT/EKR)

Kontakt:

​Sekretariát medziregionálnej skupiny​

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

Regióny Pobaltia

​Skupina vytvorená vo februári 2008

Úlohy:

  • Urobiť z regiónu Pobaltie do roku 2030 popredný inovačný makroregión, ktorý bude zameraný na ľudí.
  • Urobiť z makroregiónu Pobaltie najudržateľnejšieho priekopníka v Európe.
  • Dosiahnuť, aby sa Baltské more stalo prvým morom bez plastov vo svete.

Predseda: S​ari Rautio (FI/EPP) 

Táto medziregionálna skupina súvisí s makroregionálnou stratégiou. Makroregionálne stratégie poskytujú rámec, ktorý schválila Európska rada, na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v konkrétnej zemepisnej oblasti, t. j. makroregióne. 

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi​​

Brexit

zriadená v januári 2018

Úlo​hy:

 • prispieť do diskusie výboru s cieľom získať celkový prehľad o vplyve brexitu na miestne a regionálne samosprávy,
 • vymieňať si nápady, pokiaľ ide o riešenia použiteľné v snahe pomôcť najpostihnutejším miestnym a regionálnym samosprávam,
 • určiť spoločné projekty, ktoré by miestne a regionálne samosprávy mohli uskutočniť po brexite,
 • poskytnúť právnym vyjednávačom EÚ príspevky od zástupcov územných celkov a pôsobiť ako sprostredkovateľ miestnych a regionálnych samospráv, aby inštitúciám EÚ mohli predstaviť svoje názory.

Pre​dseda: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France) 

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpaty

Skupina vytvorená vo februári 2016

Úlohy:

  • Podporiť stanovisko Európskeho výboru regiónov na tému Makroregionálna stratégia pre Karpaty.
  • Podporovať, budovať a rozvíjať partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom zabezpečiť hlbšiu integráciu karpatských komunít a určiť spoločné ciele a záväzky.
  • Mobilizovať vlády karpatských štátov, aby sa ujali iniciatívy na vytvorenie makroregionálnej stratégie pre región Karpaty tým, že formálne požiadajú Európsku radu.
  • Organizovať diskusie, aktivity a projekty so zástupcami miestnych samospráv z dvoch krajín mimo EÚ, v ktorých leží časť Karpatského oblúka (Srbsko a Ukrajina), s cieľom zahrnúť ich do budúcej „makroregionálnej stratégie pre región Karpaty“, keďže ich spolupráca je úzko spätá s rozvojom a cieľmi Európskej únie v oblasti bezpečnosti.
  • Podporovať dialóg so zainteresovanými stranami stratégie pre podunajskú oblasť s cieľom rozvíjať komplementárnosť činností uskutočňovaných v rámci stratégie pre podunajskú oblasť a makroregionálnej stratégie pre Karpaty.
  • Zabezpečiť mechanizmus koordinácie medzi členmi VR v regióne Karpaty s cieľom zaručiť spoločný prístup v rámci príslušných orgánov VR k riešeniu spoločných problémov súvisiacich s politikami EÚ.
  • Podniknúť kroky zamerané na zabezpečenie pristúpenia EÚ ku Karpatskému dohovoru ako zmluvnej strany.
  • Zintenzívniť lobovanie za región Karpaty na úrovni EÚ s cieľom podnecovať politický záväzok a urobiť z makroregionálnej stratégie prioritu.

Pr​edseda: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Cezhraničná spolupráca

Skup​ina vytvorená v júli 2015

Úlohy:

  • Výmena názorov a skúseností: skupina bude slúžiť ako platforma na výmenu názorov, skúseností a osvedčených postupov pri podpore cezhraničnej spolupráce medzi členmi VR zastupujúcimi pohraničné regióny (hodnotenie vykonávania programov cezhraničnej spolupráce, stanovenie hlavných výziev atď.).
  • Ovplyvňovanie: vzhľadom na vyššie uvedené odborné znalosti bude skupina analyzovať stanoviská VR a identifikovať tie, ktoré majú cezhraničný význam, ako aj zabezpečovať, aby boli zahrnuté cezhraničné riešenia. Na tento účel bude úzko spolupracovať so spravodajcami a tiež formulovať možné zmeny podľa skutočných potrieb pohraničných regiónov. Prispeje tiež k diskusii o úlohe politiky súdržnosti, aby sa zabezpečilo, že cezhraničná spolupráca bude aj naďalej neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou tejto politiky.
  • Vyvinutie iniciatívy: skupina určí cezhraničné témy, ktoré sa majú riešiť na úrovni EÚ. Predloží návrhy na podujatia platformy EZÚS, AEBR, Open Days a prípadne návrhy na usporiadanie vlastných konferencií alebo seminárov.
  • Posilnenie dialógu: skupina bude slúžiť ako komunikačná platforma, ktorá uľahčí dialóg s Komisiou (najmä s GR REGIO), pracovnou skupinou v Európskom parlamente, európskymi združeniami a ďalšími zainteresovanými stranami (napr. AEBR a MOT).

​Predseda: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Contact:
Intergroup Secretariat​

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Budúcnosť automobilového priemyslu

Skupina vytvorená v roku 2009
Úlohy:

  • Výmena skúseností medzi územiami o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového odvetvia a budúcnosti mobility (napr. automatizovaná jazda, udržateľné dopravné palivá, zručnosti, priemyselná politika, infraštruktúra, rozvoj regiónov s automobilovým alebo dodávateľským priemyslom).
  • Spojiť sa s európskymi inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami a vymieňať si názory a osvedčené postupy.
  • Podporovať kontakty medzi automobilovými a mobilitnými klastrami, regiónmi a mestami. 

Predseda: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Podpredsedov: María Victoria Navascués Chivite (ES/PES), Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP), József Berényi (SK/EPP)

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
corai@bxl.sachsen.de

https://www.smr.sachsen.de/en/automotive.html

Zdravie

Skupina vytvorená v novembri 2010

Úlohy:

  • Šíriť osvetu o tom, ako všetky odvetvia vplývajú na zdravie občanov a komunít a že preto treba presadzovať prístup viacúrovňového riadenia, aby sa zdravie a dobré životné podmienky zlepšovali a zachovali všade v Európe.
  • Podeliť sa o nápady a poznatky v súvislosti s efektívnymi investíciami, ktoré treba vynaložiť na podporu pružných systémov zdravotníctva a zlepšenie zdravia občanov. Malo by to vyzdvihnúť úlohu miestnych a regionálnych samospráv, a najmä využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.
  • Vymieňať si skúsenosti v súvislosti so súčasnými problémami pri zavádzaní reforiem v zdravotníctve v kontexte obmedzených prostriedkov a narastajúceho dopytu.
  • Podnecovať diskusie o miestnych politických iniciatívach s cieľom vybudovať súdržné a udržateľné komunity, ktoré podporujú a umožňujú zdravý životný štýl.
  • Venovať mimoriadnu pozornosť zraniteľným skupinám v spoločnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím a zaoberať sa rovnako mentálnym zdravím, ako aj fyzickým a v rámci činnosti skupiny neustále presadzovať rovnosť v oblasti zdravia.
  • Informovať členov VR o najnovšom výskume a inovačných spôsoboch, ako pristupovať k najvážnejším chronickým ochoreniam a multimorbidite starnúceho obyvateľstva.

P​redseda: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Ostrovy a ostrovné regióny​

Vytvorené v apríli 2015, pozastavené v máji 2017 a znova aktivované v decembri 2018

Úlohy:

  • Vypracovať a schváliť bielu knihu o treťom odseku článku 174 konsolidovaného znenia o ostrovoch.
  • Posilniť územný rozmer zabezpečením rovnakých rozvojových príležitostí pre ostrovy.
  • Klásť problémy súvisiace s ostrovmi a územnou diskontinuitou do centra európskej dopravnej politiky.
  • Poskytovať Európe investičnú politiku, ktorá zahŕňa osobitné opatrenia a nástroje pre vlády ostrovných regiónov.
  • Zmeniť platné pravidlá regionálnej štátnej pomoci s cieľom harmonizovať pravidlá týkajúce sa európskych ostrovných území.
  • Prinášať opatrenia na kompenzáciu osobitnej zraniteľnosti ostrovných území voči dôsledkom zmeny klímy.
  • Podporovať prechod ostrovov na model obehového hospodárstva.
  • Zlepšovať konkurencieschopnosť podnikania na ostrovoch.
  • Posilňovať európske nástroje územnej analýzy vytvorením štatistickej kategórie pre ostrovy.
  • Zriadiť osobitné orgány zodpovedné za ostrovné otázky v európskom kontexte. 

Predseda: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
Sekretariát medziregionálnej skupiny

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it​​

Praktické informácie o schôdzach medziregionálnych skupín:

 • Medziregionálne skupiny by sa počas daného funkčného obdobia mali schádzať pravidelne, zvyčajne v druhý deň plenárneho zasadnutia.
 • Účasť na schôdzach medziregionálnych skupín je dobrovoľná a neplatená a účastníci nemajú nárok na náhradu výdavkov.
 • Schôdze sa môžu konať s osobnou účasťou, v hybridnom formáte alebo na diaľku, pričom sa zohľadňujú rozpočtové, environmentálne a organizačné aspekty.
 • Medziregionálne skupiny môžu mať každý rok dve schôdze s tlmočením najviac do troch úradných jazykov EÚ, za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočné finančné a logistické prostriedky.
 • O tlmočenie na schôdzi medziregionálnej skupiny treba požiadať 10 týždňov pred plánovanou schôdzou, keďže sa na tlmočníkov vzťahujú osobitné podmienky.
 • Medziregionálne skupiny musia každého dva a pol roka predkladať predsedníctvu VR správu o činnosti.
 • Členovia VR môžu byť súčasne členmi viacerých medziregionálnych skupín.

Kontakt

Registry
Zdieľať :
 
Back to top