Líbya – Nikózijská iniciatíva  

Prečo Európsky výbor regiónov spolupracujelíbyjskými mestami

Od roku 2015 Európsky výbor regiónov buduje úzke politické, a stále viac aj veľmi praktické vzťahy s líbyjskými mestami. Cieľom týchto vzťahov je partnerská pomoc pri zlepšovaní verejných služieb v Líbyi a pomoc líbyjským mestám vstúpiť do medzinárodného spoločenstva. Táto spolupráca je odpoveďou na politické nepokoje a neistoty, ktoré v Líbyi pretrvávajú od roku 2011 a narušili tam poskytovanie komunálnych služieb, spôsobujú medzinárodnú izoláciu líbyjských miest a krajinu premenili na hlavnú tranzitnú trasu pre neregulárnych migrantov.

Na žiadosť líbyjských miest sa Európsky výbor regiónov od januára 2016 usiluje o vytváranie partnerstiev pre líbyjské miestne samosprávy. Požiadavky líbyjských miest zosúlaďuje s ponukou odborných poznatkov z miest a regiónov EÚ. Účelom je zlepšiť životy bežných Líbyjčanov tým, že sa obecným samosprávam pomôže poskytovať lepšie služby v rôznych oblastiach, od základnej zdravotnej starostlivosti až po odpadové hospodárstvo. Prostredníctvom diplomacie miest je táto iniciatíva zároveň príspevkom k stabilizácii Líbye v čase, keď politické nepokoje a neistoty spôsobujú zmrazovanie spolupráce s Líbyjčanmi.

Ide o proces zdola nahor známy ako Nikózijská iniciatíva, ktorým sa reaguje na potreby jedného z najbližších a najzraniteľnejších susedov EÚ. Zapojenie VR odráža presvedčenie tohto zhromaždenia, že na riešenie hlavných dlhodobých medzinárodných problémov je potrebné aktivovať diplomaciu miest a partnerskú diplomaciu. Je aj v súlade s globálnou stratégiou EÚ a presvedčením, že EÚ by mala myslieť globálne a konať lokálne.

S kým VR spolupracuje

Medzi líbyjské mestá, ktoré sú účastníkmi Nikózijskej iniciatívy alebo s ktorými má VR vzťahy, patria:

 • Tripolis (odhadovaný počet obyvateľov: 1 100 000)
 • Bengázi (odhadovaný počet obyvateľov: 630 000)
 • Garijan (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sába (190 000)
 • Sirte (80 000)
 • Zintan (82 000)
 • Zliten (270 000)

Abdelrauf Beitelmal, primátor Tripolisu, a Mustafa Abdulláh al-Baruni, primátor Zintanu, zastupujú líbyjských primátorov a sú miestnym kontaktom týchto partnerstiev a zároveň pozorovateľmi v Európsko-stredomorskom zhromaždení miestnych a regionálnych samospráv (ARLEM). Väčšina európskych členov tohto zhromaždenia sú politici a politickí zástupcovia z EÚ a stredozemského regiónu, ktorí sú aj členmi VR.

VR funguje ako sekretariát ARLEM a Nikózijskej iniciatívy.

Ako VR podporuje líbyjské mestá

VR je politickým zhromaždením. Dlhodobé základy vzťahov VR s Líbyou sú politické. Ide o túžbu pomôcť líbyjským mestám zapojiť sa do medzinárodného spoločenstva a využívať partnerstvá a spoločné ciele, na ktorých mestá a regióny spoločne pracujú vďaka pravidelným kontaktom.

Od roku 2011 však Líbyi na národnej úrovni škodia politické nepokoje a bezpečnostná a politická situácia zostáva nestabilná. V celej krajine zasiahla kríza zdravotníctvo, školstvo, živobytie a vyhliadky Líbyjčanov. Napriek tomu mnohé miestne samosprávy dokázali udržať poskytovanie základných služieb a mnohé majú pretrvávajúci voličský mandát a presvedčivú legitímnosť od obyvateľov. Počas krízy poskytovali svojmu obyvateľstvu určitú stabilitu.

VR preto dospel k záveru, že podpora líbyjských miest a regiónov je jedným zo sľubných spôsobov, ako by EÚ mohla Líbyi pomôcť. Mestá a regióny EÚ už ukázali, že majú politické skúsenosti, inštitucionálne kapacity a technické schopnosti na to, aby mohli pomáhať svojim partnerom na celom svete. Prostredníctvom Nikózijskej iniciatívy sa VR usiluje o podporu Líbye v oblastiach, ktoré líbyjské miestne orgány správy vymedzili ako kritické.

Akú podporu potrebujú líbyjské mestá

Regióny a mestá EÚ poskytujú alebo prisľúbili pomoc v nasledujúcich oblastiach:

 • vodné hospodárstvo: Murcia (ES),
 • odpadové hospodárstvo: Antverpy (BE),
 • primárna zdravotná starostlivosť: Vila Real (PT),
 • verejná správa: Nikózia (CY),
 • vyučovanie anglického jazyka: maltské miestne samosprávy (MT),
 • rozpočet: Flámsko (BE).


Počas študijných návštev EÚ líbyjskí odborníci navštívili miestne prevádzkové zariadenia a zúčastnili sa na pracovných stretnutiach a diskusiách.

Účastníkmi každej študijnej návštevy boli aj líbyjskí a európski primátori, ktorí sa stretávali s cieľom vytvoriť základ dlhodobých vzťahov.

VR v súčasnosti pracuje na:

 • hľadaní ponúk zodpovedajúcich dopytu v nasledujúcich oblastiach: tvorba rozpočtu, mládežnícka práca, boj proti radikalizácii, rybolov a medzinárodná spolupráca,
 • rozvoji siete európskych škôl miestnej správy ochotných poskytnúť Líbyjčanom odbornú prípravu, vďaka ktorej by sa v Líbyi potenciálne vytvorila škola verejnej správy,
 • stimulácii rozvoja rozsiahlych projektov, do ktorých sa zapoja líbyjské a európske mestá.

Prehľad vývoja partnerstva

 • júl 2015: delegácia piatich líbyjských primátorov navštívila Výbor regiónov v Bruseli
 • október 2015: Európsko-stredomorské zhromaždenie regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM) pozvalo primátora Beitelmala do Bruselu, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na schôdzi jeho komisie pre trvalo udržateľný rozvoj
 • január 2016: delegácia líbyjských primátorov bola pozvaná do cyperskej Nikózie, aby sa ako pozorovateľ zúčastnila výročného plenárneho zasadnutia ARLEM; primátor Beitelmal na ňom predstavil list so žiadosťou o podporu v šiestich oblastiach, na ktorý ARLEM reagovalo spustením Nikózijskej iniciatívy
 • máj 2016: prvým výsledkom úsilia o nájdenie ponúk na uspokojenie požiadaviek bola študijná návšteva venovaná vodohospodárstvu, ktorej usporiadateľom a hostiteľom bol región Murcie
 • jún 2016: študijná návšteva usporiadaná spoločne s mestom Antverpy zameraná na odpadové hospodárstvo, počas ktorej sa delegácia líbyjských primátorov stretla s Federicou Mogheriniovou, vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčkou Európskej komisie
 • september 2016: študijná návšteva usporiadaná spoločne s portugalským mestom Vila Real, ktorej cieľom bola výmena osvedčených postupov v primárnej zdravotnej starostlivosti
 • september – október 2016: odborné školenia usporiadané v spolupráci s cyperským mestom Nikózia týkajúce sa rôznych oblastí, ako sú ľudské zdroje, administratívna kontrola a rekonverzia historických lokalít
 • február 2017: výmena poznatkov o finančnom riadení a transparentnosti usporiadaná spoločne s Flámskou vládou
 • marec 2017: výjazdové pracovné stretnutie a študijná návšteva tuniského mesta Tozeur na určenie najvhodnejšej technológie jednotiek na kompostovanie organického odpadu, ktoré sa mali nainštalovať v šiestich líbyjských obciach
 • apríl 2017: úvodné školenie pre 20 mladých tvorcov verejnej mienky v súvislosti s koncepciou pozitívneho mieru usporiadané spoločne s Unicef a Inštitútom pre ekonomiku a mier
 • máj 2017: prvé stretnutie Siete škôl verejnej správy pre Líbyu s líbyjskými univerzitami a obcami, ktorého cieľom bolo poskytnúť prvé posúdenie potrieb líbyjských obcí a preskúmať rôzne spôsoby, akými by im univerzity mohli pomáhať pri budovaní kapacít
 • jún 2017: študijná výmena zameraná na rybolov a rybolovné družstvá, ktorú usporiadal taliansky región Friuli Venezia Giulia
 • október 2017: medzinárodný seminár v meste Sfax o mestských stratégiách, nástrojoch a technológiách v ére udržateľnosti
 • november 2017: prvý blok troch školských modulov venovaných naliehavým problémom, ktorý bol určený líbyjským miestnym a regionálnym samosprávam
 • november 2017: dvojdňové školenie/koučing pre miestnych vedcov v Tunisku o transparentnosti a dobrej správe vecí verejných
 • november/december 2017: 100-hodinové školenie pre 20 líbyjských technikov z oblasti čistenia odpadových vôd a ich využívania na zavlažovanie.

Táto iniciatíva Výboru regiónov by nebola možná bez finančnej a politickej podpory Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) prostredníctvom nástroja verejnej správy pre Líbyu financovaného EÚ.

Logistickú podporu poskytuje organizácia na podporu medzinárodného rozvoja Crown Agents.

Intenzívnu politickú podporu poskytuje aj Únia pre Stredozemie, ktorá združuje 28 členských štátov EÚ a 15 štátov Stredozemia. Líbya nie je členom tejto únie.

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku, označila spoluprácu VR s líbyjskými mestami za „najlepší príklad diplomacie miest“. Povedala, že „obce môžu zohrávať ústrednú úlohu pri rekonštrukcii Líbye, a musíme [VR] s nimi naďalej spolupracovať. V týchto ťažkých časoch Vás potrebujú ako partnera.“ Vyslovila svoje presvedčenie, že v nových štruktúrach zahraničnej politiky musia mestá a regióny zohrávať aktívnu úlohu.
 


  
VR sa domnieva, že tento prístup zdola nahor je vhodné transformovať do dlhodobých projektov a programov, ktoré riadi Európska komisia, a to s politickou podporou VR. Aj Únia pre Stredozemie by niektoré z týchto iniciatív s malým rozsahom mohla premeniť na dlhodobejšie projekty.

Share: