Sieť na monitorovanie subsidiarity 

Sieť na monitorovanie subsidiarity bola vytvorená na uľahčenie výmeny informácií medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a EÚ počas celého politického cyklu, pokiaľ ide o rôzne dokumenty a legislatívne návrhy, ktoré budú mať po svojom schválení priamy vplyv na uvedené orgány a politiky, za ktoré sú zodpovedné.

Jej členmi sú parlamenty a vlády regiónov so zákonodarnými právomocami, miestne a regionálne orgány bez zákonodarných právomocí a združenia miestnych samospráv v Európskej únii. Členom siete sa môžu stať aj národné delegácie vo VR a komory národných parlamentov.

Obsah

​Úloha

  • Umožňovať aktívnu účasť miestnych a regionálnych orgánov na monitorovaní uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality.
  • Pomáhať regiónom so zákonodarnými právomocami prostredníctvom platformy REGPEX, siete pôsobiacej v rámci siete na monitorovanie subsidiarity, ktorej partnerom sa môžu stať parlamenty a vlády regiónov so zákonodarnými právomocami.

Hlavné činnosti

  • Pomáhať parlamentom a vládam regiónov so zákonodarnými právomocami prostredníctvom osobitnej platformy REGPEX v rámci systému včasného varovania..
  • Zvyšovať informovanosť o uplatňovaní zásady subsidiarity v praxi a uľahčovať výmenu osvedčených postupov.
  • Pravidelne informovať spravodajcov a členov VR o príspevkoch týkajúcich sa subsidiarity a proporcionality z reprezentatívnej siete miestnych a regionálnych orgánov.
  • Identifikovať, aké opatrenia sú potrebné na zlepšenie tvorby právnych predpisov, zníženie byrokracie a zvýšenie miery podpory politík EÚ občanmi EÚ.
  • Uľahčovať medziinštitucionálny dialóg o subsidiarite prostredníctvom bienálnej konferencie o subsidiarite.​​
Zdieľať:
 
Back to top