Politické priority 2020 – 2025  

hands

Miestne a regionálne samosprávy zastúpené v EÚ Európskym výborom regiónov boli vždy oporou európskej demokracie. Počas nedávnej pandémie ochorenia COVID-19 sa ukázalo, že miestni a regionálni vedúci predstavitelia sú hnacou silou miestnych spoločenstiev, pretože reagujú na núdzovú situáciu a vedú obnovu EÚ. Priblížiť Európu k jej občanom pomocou obcí, miest a regiónov bude prvoradou úlohou nášho výboru prostredníctvom troch hlavných priorít.
Obsah

Politické prio​rity​

Všetky rozhodnutia sa musia prijímať na úrovni čo najbližšej k občanom v súlade so zásadou subsidiarity. To znamená, že treba zviditeľniť a posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou na zlepšenie spôsobov práce EÚ, výmenu a rozširovanie úspešných postupov občianskej účasti, ktoré naši členovia vytvorili vo svojich volebných obvodoch, a na reformu rozhodovacieho procesu EÚ. Aj naďalej budeme zabezpečovať, aby nové právne predpisy EÚ znížili administratívnu záťaž a náklady na vykonávanie pre naše regióny.

Všetky európske rozhodnutia by sa mali prijímať so zreteľom na náš záväzok riešiť hlavné spoločenské zmeny, ktorým čelia naše obce, mestá a regióny. Patria medzi ne svetové pandémie, ekologická a digitálna transformácia, demografické výzvy a migračné toky. Takéto transformácie nás posilnia a ukážu, či sme schopní vziať budúcnosť do svojich rúk a vybudovať odolnosť v miestnych spoločenstvách.

Budeme podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu vo všetkých politikách a programoch EÚ.

Podpora súdržnosti v Európe si vyžaduje ambiciózny dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý zabezpečí dostatočné štrukturálne a kohézne financovanie a investície do poľnohospodárstva pre všetky regióny a mestá.

Súdržnosť však nie je len o peniazoch: je to hodnota, ktorá vedie udržateľný hospodársky rast, vytvára dlhodobé pracovné príležitosti pre všetkých a prináša miestne orientované politiky, ktoré uspokojujú potreby občanov.

Priorita 1

Priblížiť Európu k občanom: demokracia a budúcnosť EÚ

Prehodnotiť, ako funguje demokracia v súčasnosti a ako ju treba zmodernizovať v budúcnosti tak, aby Európska únia mohla efektívnejšie reagovať na potreby ľudí

Našou hlavnou prioritou je priblížiť Európu k jej občanom a posilniť európsku demokraciu na všetkých úrovniach správy. Cieľom je zlepšiť spôsob fungovania EÚ a zabezpečiť, aby jej politiky a programy uspokojovali skutočné potreby občanov.

Priorita 2

Riadenie zásadných spoločenských zmien: Budovanie odolných regionálnych a miestnych spoločenstiev

Reagovať na hlavné transformácie, ktorým čelia naše regióny, mestá a obce prostredníctvom uceleného, integrovaného a miestneho európskeho prístupu

Svetové pandémie, klimatické, digitálne a demografické transformácie, ako aj migračné toky výrazne ovplyvňujú každý európsky región, každé veľkomesto, mesto a každú vidiecku obec. So zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja budeme hľadať riešenia, aby sa zabezpečilo, že EÚ poskytne miestnym a regionálnym samosprávam dostatočnú podporu pri zvládaní budúcich núdzových situácií a spoločenských transformácií, ktorými prechádzajú ich spoločenstvá.

Priorita 3

Súdržnosť, naša základná hodnota: miestne orientované politiky EÚ

Európska únia musí slúžiť svojim obyvateľom a byť prítomná tam, kde žijú

Súdržnosť nie sú peniaze, je to základná hodnota EÚ.

Našou treťou prioritou bude zabezpečiť posilnenie a rešpektovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vo všetkých politikách EÚ, ktoré ovplyvňujú ľudí a miesta, kde žijú (miestne orientované politiky). Výbor bude poukazovať na prínos súdržnosti nielen ako politiky, ale aj ako základnej hodnoty, na ktorej musia byť založené všetky politiky EÚ.​


Dokumenty

 • Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)stiahnuť
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)stiahnuť
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)stiahnuť
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)stiahnuť
   Bringing Europe closer to people
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
Zdieľať:
 
Back to top