Politické priority 2020 – 2025  

Miestne a regionálne samosprávy zastúpené v EÚ Európskym výborom regiónov boli vždy oporou európskej demokracie. Počas nedávnej pandémie ochorenia COVID-19 sa ukázalo, že miestni a regionálni vedúci predstavitelia sú hnacou silou miestnych spoločenstiev, pretože reagujú na núdzovú situáciu a vedú obnovu EÚ. Priblížiť Európu k jej občanom pomocou obcí, miest a regiónov bude prvoradou úlohou nášho výboru prostredníctvom troch hlavných priorít.

Všetky rozhodnutia sa musia prijímať na úrovni čo najbližšej k občanom v súlade so zásadou subsidiarity. To znamená, že treba zviditeľniť a posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou na zlepšenie spôsobov práce EÚ, výmenu a rozširovanie úspešných postupov občianskej účasti, ktoré naši členovia vytvorili vo svojich volebných obvodoch, a na reformu rozhodovacieho procesu EÚ. Aj naďalej budeme zabezpečovať, aby nové právne predpisy EÚ znížili administratívnu záťaž a náklady na vykonávanie pre naše regióny.

Všetky európske rozhodnutia by sa mali prijímať so zreteľom na náš záväzok riešiť hlavné spoločenské zmeny, ktorým čelia naše obce, mestá a regióny. Patria medzi ne svetové pandémie, ekologická a digitálna transformácia, demografické výzvy a migračné toky. Takéto transformácie nás posilnia a ukážu, či sme schopní vziať budúcnosť do svojich rúk a vybudovať odolnosť v miestnych spoločenstvách.

Budeme podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu vo všetkých politikách a programoch EÚ.

Podpora súdržnosti v Európe si vyžaduje ambiciózny dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý zabezpečí dostatočné štrukturálne a kohézne financovanie a investície do poľnohospodárstva pre všetky regióny a mestá.

Súdržnosť však nie je len o peniazoch: je to hodnota, ktorá vedie udržateľný hospodársky rast, vytvára dlhodobé pracovné príležitosti pre všetkých a prináša miestne orientované politiky, ktoré uspokojujú potreby občanov.

Priorita 1

Priblížiť Európu k občanom: demokracia a budúcnosť EÚ

Prehodnotiť, ako funguje demokracia v súčasnosti a ako ju treba zmodernizovať v budúcnosti tak, aby Európska únia mohla efektívnejšie reagovať na potreby ľudí

Našou hlavnou prioritou je priblížiť Európu k jej občanom a posilniť európsku demokraciu na všetkých úrovniach správy. Cieľom je zlepšiť spôsob fungovania EÚ a zabezpečiť, aby jej politiky a programy uspokojovali skutočné potreby občanov.

Priorita 2

Riadenie zásadných spoločenských zmien: Budovanie odolných regionálnych a miestnych spoločenstiev

Reagovať na hlavné transformácie, ktorým čelia naše regióny, mestá a obce prostredníctvom uceleného, integrovaného a miestneho európskeho prístupu

Svetové pandémie, klimatické, digitálne a demografické transformácie, ako aj migračné toky výrazne ovplyvňujú každý európsky región, každé veľkomesto, mesto a každú vidiecku obec. So zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja budeme hľadať riešenia, aby sa zabezpečilo, že EÚ poskytne miestnym a regionálnym samosprávam dostatočnú podporu pri zvládaní budúcich núdzových situácií a spoločenských transformácií, ktorými prechádzajú ich spoločenstvá.

Priorita 3

Súdržnosť, naša základná hodnota: miestne orientované politiky EÚ

Európska únia musí slúžiť svojim obyvateľom a byť prítomná tam, kde žijú

Súdržnosť nie sú peniaze, je to základná hodnota EÚ.

Našou treťou prioritou bude zabezpečiť posilnenie a rešpektovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vo všetkých politikách EÚ, ktoré ovplyvňujú ľudí a miesta, kde žijú (miestne orientované politiky). Výbor bude poukazovať na prínos súdržnosti nielen ako politiky, ale aj ako základnej hodnoty, na ktorej musia byť založené všetky politiky EÚ.

Share: