Naša činnosť 

​Európsky výbor regiónov (VR) sa zapája do rôznych etáp tvorby právnych predpisov EÚ. Komisie VR vypracovávajú stanoviská k legislatívnym návrhom EÚ a členovia výboru sa schádzajú na plenárnych zasadnutiach, kde o týchto stanoviskách hlasujú a prijímajú ich.

VR tiež úzko spolupracuje s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi, vďaka čomu sú ich názory vypočuté a podporuje sa tým politická diskusia, a to nielen v Bruseli, ale aj v regiónoch a mestách EÚ, mimo Európy a online.​

Obsah

Vyhlásenie o poslaní​​​

Naša politická činnosť vychádza z presvedčenia, že ak chceme vytvoriť čoraz užšie a vzájomne prospešnejšie spojenectvo medzi národmi Európy a reagovať na výzvy globalizácie, je spolupráca medzi európskou, národnou, regionálnou a miestnou úrovňou skutočne nevyhnutná.​​

Podpora dialógu a cezhraničnej spolupráce

VR organizuje konzultácie, aby získal podnety od miestnych a regionálnych orgánov, expertov a ďalších zainteresovaných strán, vďaka čomu môžu prispievať do stanovísk, ktoré vypracovávajú členovia VR a ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ.

Medziregionálne skupiny sú osobitné záujmové skupiny členov, ktorí sa schádzajú s cieľom prediskutovať problémy týkajúce sa miestnej, resp. regionálnej úrovne a niekedy aj rôznych krajín.

VR takisto koordinuje niektoré siete, ktoré regiónom a mestám umožňujú výmenu najlepších postupov, a to na európskej úrovni aj nad jej rámec. Napríklad Východné partnerstvo (CORLEAP) a Európsko-stredomorské zhromaždenie (ARLEM) sú dôkazom úsilia, ktoré VR vynakladá v oblasti susedskej politiky EÚ.

Cezhraničná spolupráca ďalej zahŕňa:

Činnosť v oblasti monitorovania, posudzovania a výskumu

V neposlednom rade VR

  • zabezpečuje, aby boli zapojené všetky úrovne verejnej správy a aby sa na miestnej a regionálnej úrovni náležite uplatňovali právne predpisy EÚ,
  • posudzuje možný dosah legislatívnych návrhov EÚ v praxi,
  • podporuje decentralizáciu a posilnené partnerstvo v záujme efektívnej tvorby politiky v EÚ,
  • dopĺňa svoje strategické plánovanie snahou predvídať budúce výzvy a príležitosti, čo môže byť nápomocné pri rozhodovaní v súčasnosti.​
Zdieľať:
 
Back to top