Komisia pre hospodársku politiku (ECON)  

Do pôsobnosti komisie pre hospodársku politiku patria tieto oblasti:

 • daňová politika
 • hospodárska a menová politika
 • medzinárodný obchod a clá (vrátane otázok týkajúcich sa WTO)
 • miestne/regionálne financie a investície
 • politika a podnikanie v oblasti MSP
 • politika hospodárskej súťaže a štátnej pomoci
 • priemyselná politika a priemysel 4.0
 • riadenie cieľov udržateľného rozvoja
 • správa hospodárskych záležitostí a európsky semester
 • verejné investície
 • verejné obstarávanie
 • verejné služby
 • vnútorný trh a digitálny jednotný trh

Sekretariát komisie ECON je zodpovedný aj za ocenenie Podnikateľský región roka (EER), ktoré odmeňuje regióny EÚ s najpresvedčivejšou, najperspektívnejšou a najsľubnejšou víziou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou.

Sekretariát komisie ECON má na starosti aj sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ (RegHub)​. RegHub je platforma, ktorá zapája miestne a regionálne subjekty do konzultácie s cieľom zhromažďovať ich skúsenosti s vykonávaním politiky EÚ.

Sekretariát komisie ECON spravuje platformu pre širokopásmové pripojenie, ktorá je spoločnou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) a Európskej komisie s cieľom pomôcť rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov.

Komisia ECON tiež zohráva vedúcu a koordinačnú úlohu vo vzťahoch medzi VR a skupinou Európskej investičnej banky (EIB)​, čo zahŕňa širokú škálu opatrení a politických oblastí.

V neposlednom rade sekretariát komisie ECON prostredníctvom prieskumov, štúdií a analýz pomáha členom komisie monitorovať súčasné trendy v európskych mestách a regiónoch a rozpoznať osvedčené postupy v politike​.​


Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Súvisiace informácie