Sieť regionálnych centier  

Banner

Miestne a regionálne samosprávy zaujímajú pri vykonávaní politiky EÚ popredné miesto. RegHub je platforma, ktorej cieľom je prostredníctvom účinných konzultácií zapájať kľúčové miestne a regionálne subjekty a zhromažďovať ich skúsenosti s vykonávaním politiky EÚ. Inštitúcie EÚ tak budú môcť využívať ich neoceniteľný prínos a vytvárať účinnejšie politiky a v konečnom dôsledku priblížiť Úniu občanom.


Čo je sieť regionálnych centier, tiež známa ako #RegHub?

Aké sú naše ciele?

Konkrétne chceme

 • klásť silnejší dôraz na zlepšenie existujúcich právnych predpisov EÚ a ich uplatňovanie na miestnej a regionálnej úrovni,
 • poskytovať technickú spätnú väzbu o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni,
 • zabezpečovať lepšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov v ranom štádiu legislatívneho procesu EÚ,
 • podporovať zjednodušenie a výmenu informácií medzi regiónmi pri vykonávaní a ďalšom vývoji právnych predpisov EÚ.

Čo vlastne je regionálne centrum?

Podobne ako letiskový uzol, z ktorého sa prevádzkujú mnohé služby a zabezpečujú prestupy, regionálne centrum pôsobí ako kontaktné miesto, ktoré je schopné kontaktovať, zaangažovať, spárovať rôzne zainteresované strany zapojené do vykonávania politiky EÚ a udržiavať s nimi blízke kontakty.

Kontaktné miesto bude vďaka svojej pozícii na nižšej ako celoštátnej úrovni pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Európskym výborom regiónov (VR) a miestnymi a regionálnymi samosprávy a poskytne včasnú spätnú väzbu o účinnosti právnych predpisov EÚ. Očakáva sa, že postupne bude slúžiť ako informačný bod pre všetky otázky týkajúce sa programu EÚ v oblasti lepšej právnej regulácie.

Regionálne centrum možno chápať v širšom zmysle slova ako akýkoľvek orgán územnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni, ktorý zavádza do praxe politiku EÚ. Môže teda zahŕňať spoločenstvá, departementy, spolkové krajiny, provincie, okresy, mestské aglomerácie, veľké mestá alebo skupiny menších miest, veľké miestne samosprávy alebo zoskupenia menších samospráv, cezhraničné územné celky, ako sú EZÚS a euroregióny.

Kto tvorí tieto centrá?

Regióny boli vybrané na základe troch kritérií: geografická vyváženosť, politická a administratívna angažovanosť a skúsenosti s uplatňovaním politík EÚ. Vzhľadom na prekvapujúco veľké množstvo vysokokvalitných kandidatúr sa VR rozhodol rozšíriť počet členov: projekt teraz počas pilotnej fázy (2019 – 2020) zahŕňa 36 centier. Z dlhodobého hľadiska je cieľom pilotného projektu pripraviť pôdu pre širšiu sieť, ktorá by mohla byť funkčná od roku 2021, otvorená pre všetky regióny EÚ ochotné zúčastniť sa a pokrývala by všetky politické oblasti, pre ktoré je dôležitá spätná väzba na miestnej a regionálnej úrovni.

Členovia RegHub

Naša nová interaktívna mapa poskytuje prehľad všetkých regiónov, ktoré sú súčasťou siete RegHub. Takisto sa zobrazia kontaktné údaje všetkých našich regionálnych centier: Kliknutím na „Details and Region members“ („Podrobnosti a členovia z regiónu“) sa zobrazia mená členov VR, ktorí zastupujú zúčastnené regióny.

map
 

Ako to funguje v praxi?

   Trojfázový prístup  

Trojfázový prístup

 1. VR pozve regionálne centrá na seminár v Bruseli s cieľom posúdiť aktuálnu konzultáciu a technickú implementačnú správu, sledovať vplyv siete medzi inštitúciami, vymieňať si najlepšie postupy alebo diskutovať o výzvach a informovať o ďalšej politickej oblasti na konzultáciu.


 2. Pre každú z vybraných oblastí politík EÚ sekretariát siete vypracuje dotazník pre regionálne centrá s kľúčovými otázkami, na ktoré treba podľa názoru inštitúcií EÚ a VR odpovedať počas priebehu projektu. Regionálne centrá potom poskytnú komplexnú odpoveď na dotazník, keď sa skontaktujú sa s kľúčovými aktérmi a agentúrami zapojenými do uplatňovania tejto politiky EÚ na miestnej/regionálnej úrovni, aby získali ich názory.

 3. Výsledky dotazníka zhrnie sekretariát siete v technickej implementačnej správe, ktorú poskytne komisii VR zodpovednej za príslušnú oblasť politiky, ako aj ostatným inštitúciám EÚ. Správa bude uverejnená aj na osobitnej webovej stránke VR. Sieť zorganizuje počas pilotnej fázy asi tri semináre a konzultácie za rok, aby otestovala svoje pracovné metódy a mechanizmus spätnej väzby.

Ako sa to začalo?

 1. Pod vedením prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa sa osobitná skupina pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ stretávala raz za mesiac od januára do júla 2018, aby vydala „odporúčania o tom, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality“ a identifikovala „oblasti politiky, v ktorých by činnosti mohli byť opätovne delegované na krajiny EÚ alebo s konečnou platnosťou na ne prenesené“. Traja politickí činitelia z VR, Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), Michael Schneider (DE/EĽS) a François Decoster (FR/ALDE) boli vymenovaní za členov osobitnej skupiny s cieľom „nachádzať spôsoby lepšieho zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a realizácie politiky EÚ“.

 2. Po vydaní správy osobitnej skupiny VR vykonal konkrétne opatrenie podľa odporúčaní osobitnej skupiny pre subsidiaritu: vytvoril Sieť regionálnych centier (RegHub).

  „Výbor regiónov by mal zaviesť novú pilotnú sieť regionálnych centier na podporu preskúmania vykonávania politík.“
       
 3. V rámci VR bude RegHub doplnkovou platformou siete na monitorovanie subsidiarity. Posilní úlohu VR a orgánov na nižšej než celoštátnej úrovni vo fáze vykonávania a hodnotenia tvorby politiky EÚ.

 4. 3Predseda VR Karl-Heinz Lambertz sa 14. novembra 2018 stretol s predstaviteľmi zastúpení regiónov EÚ v Bruseli, aby im predstavil nový projekt, ktorým je sieť regionálnych centier (#RegHub), a prediskutoval s nimi spôsob výberu účastníckych regiónov, ktoré sa zapoja do pilotnej fázy tohto projektu (2019 – 2020). Výzva na podávanie prihlášok do pilotnej fázy bola otvorená od 19. októbra 2018 do 30. novembra 2018. Autori projektu sú hrdí na to, že dostali 53 prihlášok zahŕňajúcich viac ako 88 regiónov v EÚ, čo dokazuje, že miestne a regionálne samosprávy majú záujem prispievať k rozhodovaciemu procesu EÚ.

RegHub sa stane súčasťou novej platformy Fit for Future

Európska komisia sa 11. mája rozhodla posilniť úlohu Európskeho výboru regiónov vo svojej novej platforme Fit for Future (časť programu REFIT) a začleniť do nej (ako jej oficiálnu súčasť) RegHub.

Platforma Fit for Future je expertná skupina na vysokej úrovni, ktorá bude Komisii pomáhať zjednodušovať existujúce právne predpisy EÚ, znižovať administratívnu záťaž pre občanov a podniky a zabezpečovať, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové.

Pre sieť regionálnych centier RegHub ide o významný krok vpred a dôležité inštitucionálne uznanie jej výsledkov počas pilotnej fázy.

Toto uznanie významu RegHub by nebolo možné bez angažovanosti zainteresovaných strán, ktoré sa doteraz zapojili do našich konzultácií. Ďakujeme vám za spoluprácu a blahoželáme k úspechu!

 
 

Kontakt:
Rainer Steffens
Európsky výbor regiónov
Tel: +32 (0)2 282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Súvisiace informácie
Linky