Sieť regionálnych centier 

Posudzovanie právnych predpisov EÚ v praxi 

VR spustil novú generáciu svojej siete regionálnych centier (RegHub). Členovia siete monitorujú uplatňovanie politiky EÚ v praxi a zabezpečujú, aby sa pri jej posudzovaní na európskej úrovni zohľadňovali názory stoviek regionálnych a miestnych zainteresovaných subjektov.

Sieť RegHub má v súčasnosti 46 členov, 10 pozorovateľov a jeden pridružený orgán. Sieť RegHub je tiež jednou z podskupín platformy Európskej komisie Fit for Future (F4F).

Zoznam centier

Interaktívna mapa

Obsah

Naše ciele

Miestne a regionálne samosprávy vykonávajú viac ako 70 % právnych predpisov EÚ, a preto dokážu dobre posúdiť ich vhodnosť a účinnosť. Vykonávanie právnych predpisov a politík EÚ v praxi sa zlepší a napĺňanie ich cieľov sa zabezpečí len vtedy, ak budú zákonodarcovia EÚ zohľadňovať regionálne a miestne hľadisko.

Cieľmi siete RegHug je:

 • prispievať k úsiliu EÚ o lepšiu právnu reguláciu tým, že do hodnotenia právnych predpisov EÚ vnesie miestne a regionálne hľadisko,
 • zvýšiť zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do navrhovania právnych predpisov EÚ a zlepšenia ich vykonávania,
 • posilňovať väzby medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a inštitúciami EÚ presadzovaním hľadiska nižších úrovní verejnej správy a vytváraním príležitostí na dialóg,
 • prezentovať a šíriť príklady osvedčených postupov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v regiónoch, mestách a obciach.​

Sieť RegHub sa usiluje o dosiahnutie uvedených cieľov okrem iného aj prostredníctvom svojej účasti na práci podskupiny platformy Fit for Future (F4F) Európskej komisie. Táto úloha zahŕňa uskutočňovanie cielených konzultácií a spoluprácu so spravodajcami platformy a výmenu správ s platformou. Sieť RegHub takisto úzko spolupracuje s inštitucionálnymi partnermi a výskumnými ústavmi a organizuje workshopy a semináre v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest.

Naša metóda

Činnosť siete RegHub je od jej zapojenia do práce platformy Fit for Future (F4F) Európskej komisie organizovaná nasledovne:

1. Prispievať k ročnému pracovnému programu platformy Fit for Future prostredníctvom konzultácií s centrami o príslušných legislatívnych textoch, ktoré má Európska komisia preskúmať.

2. Uskutočňovať cielené konzultácie so zainteresovanými stranami prostredníctvom siete regionálnych centier a sprístupňovať výsledky týchto konzultácií spravodajcom platformy.

3. Propagovať stanoviská platformy v rámci inštitúcií EÚ.

Osobitá pracovná metóda siete RegHub, ktorou sú cielené konzultácie so zainteresovanými stranami, sa ukázala ako účinný nástroj na zhromažďovanie jedinečných a podrobných informácií o vykonávaní právnych predpisov EÚ.

V prvej fáze konzultácie sa dotazníky zašlú regionálnym centrám (kontaktným osobám v miestnej a regionálnej správe), ktoré v ďalšej fáze kontaktujú konkrétne zainteresované strany vykonávajúce politiku EÚ, ktorá je predmetom konzultácie.

Regionálne centrá po získaní všetkej spätnej väzby zhromaždia informácie získané od zainteresovaných strán a svoje odpovede zašlú sekretariátu siete RegHub VR. Na základe tohto príspevku potom VR vypracuje odporúčania.

Sieť RegHub a platforma Fit for Future 2021

Sieť RegHub v roku 2021 konzultovala so svojimi členmi uplatňovanie elektronického obstarávania a smernice Inspire na miestnej a regionálnej úrovni. Odpovede sa zanalyzovali a použili pri vypracovaní dvoch stanovísk platformy Fit for Future na spomenuté témy. Okrem toho sa v stanoviskách platformy Fit for Future zohľadnili aj výsledky dvoch predchádzajúcich konzultácií siete RegHub (o kvalite ovzdušia a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti). Všetky stanoviská, ktoré prijala platforma Fit for Future v roku 2021, sú uverejnené na webovom sídle platformy.

Sieť RegHub uskutočnila v roku 2021 aj dvojfázovú konzultáciu o pravidlách 21. storočia pre infraštruktúru 21. storočia. Výsledky sú podkladom pre prípravu osobitnej správy siete RegHub, ktorá sa predloží predsedovi platformy Fit for Future, podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi.

Sieť RegHub a platforma Fit for Future 2022

Platforma Fit for Future (F4F) v rámci svojho pracovného programu na rok 2022 vymenovala člena VR Marka Speicha (EĽS/DE) za spravodajcu stanoviska k smernici o vozidlách po dobe životnosti a členku VR Anne Karjalainen (SES/FI) za spravodajkyňu stanoviska k stratégii interoperability verejných správ. Sieť RegHub zorganizuje v priebehu roka 2022 dve cielené konzultácie o uvedených témach. Očakáva sa, že platforma Fit for Future prijme príslušné stanoviská v štvrtom štvrťroku 2022.

Aktuálne správy

Multimédiá

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Ďalšie videá

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)stiahnuť
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)stiahnuť
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)stiahnuť
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)stiahnuť
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)stiahnuť
  6. English(111.55 KB-DOCX)stiahnuť
  7. español(119.83 KB-DOCX)stiahnuť
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)stiahnuť
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)stiahnuť
  10. français(107.89 KB-DOCX)stiahnuť
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)stiahnuť
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)stiahnuť
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)stiahnuť
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)stiahnuť
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)stiahnuť
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)stiahnuť
  17. Nederlands(112.72 KB-DOCX)stiahnuť
  18. polski(112 KB-DOCX)stiahnuť
  19. português(112.27 KB-DOCX)stiahnuť
  20. română(111.47 KB-DOCX)stiahnuť
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)stiahnuť
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)stiahnuť
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)stiahnuť
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)stiahnuť
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)stiahnuť
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)stiahnuť
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)stiahnuť
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)stiahnuť
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)stiahnuť
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)stiahnuť
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)stiahnuť
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)stiahnuť
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)stiahnuť
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)stiahnuť
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)stiahnuť
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)stiahnuť
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)stiahnuť
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. Nederlands(111.3 KB-DOCX)stiahnuť
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  18. polski(121.71 KB-DOCX)stiahnuť
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  19. português(117.27 KB-DOCX)stiahnuť
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  20. română(117.54 KB-DOCX)stiahnuť
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)stiahnuť
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)stiahnuť
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(113 KB-DOCX)stiahnuť
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)stiahnuť
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)stiahnuť
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)stiahnuť
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)stiahnuť
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)stiahnuť
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)stiahnuť
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)stiahnuť
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)stiahnuť
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)stiahnuť
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)stiahnuť
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)stiahnuť
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)stiahnuť
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)stiahnuť
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. Nederlands(116.89 KB-DOCX)stiahnuť
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  18. polski(117.59 KB-DOCX)stiahnuť
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  19. português(117.65 KB-DOCX)stiahnuť
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  20. română(111.59 KB-DOCX)stiahnuť
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)stiahnuť
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)stiahnuť
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)stiahnuť
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)stiahnuť
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)stiahnuť
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)stiahnuť
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)stiahnuť
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)stiahnuť
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)stiahnuť
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)stiahnuť
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)stiahnuť
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)stiahnuť
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)stiahnuť
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)stiahnuť
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)stiahnuť
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)stiahnuť
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)stiahnuť
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. Nederlands(141.41 KB-DOCX)stiahnuť
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  18. polski(136.97 KB-DOCX)stiahnuť
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  19. português(133.47 KB-DOCX)stiahnuť
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  20. română(140.75 KB-DOCX)stiahnuť
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)stiahnuť
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)stiahnuť
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)stiahnuť
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)stiahnuť
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)stiahnuť
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)stiahnuť
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)stiahnuť
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)stiahnuť
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)stiahnuť
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)stiahnuť
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)stiahnuť
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)stiahnuť
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)stiahnuť
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)stiahnuť
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)stiahnuť
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)stiahnuť
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)stiahnuť
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)stiahnuť
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. Nederlands(143.91 KB-DOCX)stiahnuť
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  18. polski(144.52 KB-DOCX)stiahnuť
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  19. português(140.93 KB-DOCX)stiahnuť
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  20. română(139.7 KB-DOCX)stiahnuť
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)stiahnuť
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)stiahnuť
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)stiahnuť
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)stiahnuť
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)stiahnuť
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)stiahnuť
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)stiahnuť
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)stiahnuť
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)stiahnuť
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)stiahnuť
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)stiahnuť
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)stiahnuť
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)stiahnuť
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)stiahnuť
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)stiahnuť
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)stiahnuť
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)stiahnuť
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. Nederlands(171.34 KB-DOCX)stiahnuť
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  18. polski(175.73 KB-DOCX)stiahnuť
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  19. português(172.05 KB-DOCX)stiahnuť
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  20. română(173.08 KB-DOCX)stiahnuť
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)stiahnuť
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)stiahnuť
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo

Ďalšie informácie

Kontakt

V prípade ďalších otázok sa obráťte na sekretariát siete RegHub.
Zdieľať:
 
Back to top