Siete  

​Prostredníctvom sietí VR sa môžu regióny a mestá zapájať do diskusie na úrovni EÚ a vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy v jednotlivých oblastiach politiky EÚ.
Obsah

​​​Monitorovacia platfor​ma VR

​​​​​Monitorovacia platforma VR monitoruje zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík a do dlhodobej stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rast.

​Úloha

Monitorovať zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do európskeho semestra a do dlhodobej stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rast.

Hlavné činnosti

 • Monitorovať príležitosti a výzvy pre miestne a regionálne orgány s cieľom zapojiť sa do koncipovania a vykonávania štrukturálnych reforiem v kontexte európskeho semestra.
 • Konzultovať s členmi platformy, a to buď elektronicky alebo prostredníctvom organizovania podujatí, kde regionálne a miestne orgány môžu vyjadriť svoje názory a obavy.
 • Prispievať k politickej a legislatívnej práci VR z hľadiska zabezpečenia jasnejšieho územného rozmeru v európskom semestri a dlhodobej stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rast.​

Viac informácií 

Platforma viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni zameraná na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja

V rámci platformy viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni zameranej na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa pravidelne stretávajú zainteresované strany z miest, regiónov, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, súkromného a podnikateľského sektora, aby pomáhali a radili Európskej komisii pri vykonávaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. Platforma pozostáva z 30 členov, vrátane Európskeho výboru regiónov, a koordinuje ju sekretariát Európskej komisie.

Úloha

V rámci platformy viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni zameranej na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa pravidelne stretávajú zainteresované strany z miest, regiónov, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, súkromného a podnikateľského sektora, aby pomáhali a radili Európskej komisii pri vykonávaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. Platforma pozostáva z 30 členov, vrátane Európskeho výboru regiónov, a koordinuje ju sekretariát Európskej komisie.

Hlavné činnosti

 • Pomáhať a radiť Európskej komisii a všetkým zúčastneným zainteresovaným stranám pri vykonávaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ.
 • Pomáhať a radiť Európskej komisii v súvislosti s podujatiami Komisie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
 • Pomáhať s prípravou výberového procesu pri každoročnom udeľovaní ocenenia za udržateľnosť.
 • Slúžiť ako fórum na výmenu skúseností a osvedčených postupov, pokiaľ ide o vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja medzi jednotlivými sektormi a na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni.

Viac informácií 


Sieť na monitorovanie subsidiarity

Sieť na monitorovanie subsidiarity bola vytvorená na uľahčenie výmeny informácií medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a EÚ počas celého politického cyklu, pokiaľ ide o rôzne dokumenty a legislatívne návrhy, ktoré budú mať po svojom schválení priamy vplyv na uvedené orgány a politiky, za ktoré sú zodpovedné.

Jej členmi sú parlamenty a vlády regiónov so zákonodarnými právomocami, miestne a regionálne orgány bez zákonodarných právomocí a združenia miestnych samospráv v Európskej únii. Členom siete sa môžu stať aj národné delegácie vo VR a komory národných parlamentov.

​Úloha

 • Umožňovať aktívnu účasť miestnych a regionálnych orgánov na monitorovaní uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality.
 • Pomáhať regiónom so zákonodarnými právomocami prostredníctvom platformy REGPEX, siete pôsobiacej v rámci siete na monitorovanie subsidiarity, ktorej partnerom sa môžu stať parlamenty a vlády regiónov so zákonodarnými právomocami.

Hlavné činnosti

 • Pomáhať parlamentom a vládam regiónov so zákonodarnými právomocami prostredníctvom osobitnej platformy REGPEX v rámci systému včasného varovania..
 • Zvyšovať informovanosť o uplatňovaní zásady subsidiarity v praxi a uľahčovať výmenu osvedčených postupov.
 • Pravidelne informovať spravodajcov a členov VR o príspevkoch týkajúcich sa subsidiarity a proporcionality z reprezentatívnej siete miestnych a regionálnych orgánov.
 • Identifikovať, aké opatrenia sú potrebné na zlepšenie tvorby právnych predpisov, zníženie byrokracie a zvýšenie miery podpory politík EÚ občanmi EÚ.
 • Uľahčovať medziinštitucionálny dialóg o subsidiarite prostredníctvom bienálnej konferencie o subsidiarite.

Viac informácií 

​Európska cezhraničná platforma 

​Európska cezhraničná platforma združuje aktérov pôsobiacich v oblasti cezhraničnej spolupráce od pohraničných miest a regiónov až po EZÚS a euroregióny.

​Poslanie

Platforma sa zasadzuje za nové prístupy a politické riešenia pre pohraničné regióny, ktoré prispievajú k ich sociálnemu a hospodárskemu rastu a zároveň vytvárajú spoločnú európsku budúcnosť.

Hlavné činnosti

 • organizuje výročné stretnutia s cezhraničnými subjektami s cieľom poskytovať poradenstvo VR v oblasti cezhraničnej spolupráce,
 • zapája ďalšie inštitúcie EÚ do otázok spoločného záujmu cezhraničných komunít. 

Viac informácií 

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Európske zoskupenie územnej spolupráce uľahčuje cezhraničnú, nadnárodnú alebo medziregionálnu spoluprácu vytvorením jediného právneho subjektu.

​Úloha

Umožniť regionálnym a miestnym orgánom z rôznych členských štátov účinnejšiu spoluprácu napríklad vďaka možnosti priamo požiadať o prostriedky z európskych fondov a riadiť ich, a lepšie štruktúrovať svoju spoluprácu.

Hlavné činnosti

 • VR je oficiálnym správcom európskeho registra EZÚS.
 • Poskytuje poradenstvo miestnym a regionálnym samosprávam, ktoré chcú vytvoriť EZÚS, ako aj existujúcim EZÚS.

Viac informácií 

​Dohovor primátorov a starostov

Európsky dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky združuje miestne a regionálne orgány, ktoré sa dobrovoľne zaviazali realizovať na svojom území ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky. Táto jedinečná iniciatíva vznikla na najnižšej úrovni a formujú ju mestá, ktorých spoločnou ambíciou sú dekarbonizované a odolné územia, kde majú občania prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

​Úloha

Dohovor poskytuje podporu zdola nahor pri vykonávaní balíka opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky, ktorý v roku 2008 prijali hlavy štátov a predsedovia vlád.

Hlavné činnosti

 • Veľvyslanci Dohovoru primátorov a starostov ​– miestni a regionálni volení politici, ktorých región alebo mesto už tento dohovor podpísal – zastupujú VR na vnútroštátnych a medzinárodných podujatiach a podporujú obce, mestá a regióny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
 • Vymieňať si poznatky a najlepšie postupy, najmä pokiaľ ide o financovanie opatrení na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a adaptačné opatrenia.

Viac informácií 

Sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ (RegHub) – pilotný projekt

Táto sieť poskytuje spätnú väzbu o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni. Koordinuje ju VR. Pilotná fáza sa realizuje v 20 regiónoch. Regióny zriadia centrá poskytujúce praktické skúsenosti s vykonávaním politík EÚ.

​​Úloha

The Network shall provide feedback about the implementation of EU legislation at local and regional level. It is coordinated by the CoR. A pilot phase starts with 20 regions. Regions setup regional hubs to provide their practical experiences in implementing EU-policies

Hlavné činnosti

 • Poskytovať včasnú, systematickú a ucelenú spätnú väzbu o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni.
 • Zabezpečovať lepšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov v skorom štádiu legislatívneho procesu EÚ prostredníctvom priameho kontaktného miesta na regionálnej úrovni.
 • Slúžiť ako regionálne informačné centrum poskytujúce informácie o krokoch, ktoré sa uskutočňujú na úrovni EÚ v oblasti lepšej právnej regulácie (informácie o verejných konzultáciách, plánoch realizácie, webových stránkach atď.)
 • Klásť silnejší dôraz na zlepšenie existujúcich právnych predpisov a ich uplatňovanie na miestnej a regionálnej úrovni pomocou propagovania partnerstva a viacúrovňového riadenia.
 • Zabezpečovať stály mechanizmus na presadzovanie zjednodušovania právnych predpisov a výmenu skúseností medzi regiónmi pri uplatňovaní a ďalšom rozvoji právnych predpisov EÚ.

Viac informácií 

Mestá a regióny za integráciu​

Iniciatíva Mestá a regióny za integráciu poskytuje politickú platformu pre európskych primátorov a starostov a regionálnych lídrov, aby ukázali pozitívne príklady integrácie migrantov a utečencov, podelili sa o relevantné informácie a podporovali rozmanitosť ako pridanú hodnotu pre budovanie inkluzívnych miest a zabezpečenie sociálnej súdržnosti.

​Poslanie

 • podporiť integráciu migrantov a utečencov
 • poskytnúť väčší priestor na sprostredkovanie názoru malých obcí, stredne veľkých miest a regiónov a podporiť spoluprácu medzi menšími lokalitami, mestami a regiónmi
 • prispievať k prezentácii silnejšieho príbehu solidarity a bojovať proti dezinformáciám v tejto oblasti

Kľúčové činnosti

 • organizovanie politických okrúhlych stolov a konferencií na vysokej úrovni
 • rozvoj a propagácia návrhov integračných politík EÚ
 • zbieranie osvedčených skúseností a postupov (interaktívna mapa)
 • uľahčenie výmeny osvedčených postupov
 • poskytovanie a šírenie informácií o integrácii (možnosti financovania, podujatia, osvedčené postupy atď.)​

Viac informácií​ 

Multimédiá

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Ďalšie videá

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Zdieľať :
 
Back to top