Komisie 

Legislatívnu činnosť Európskeho výboru regiónov, ktorá zahŕňa širokú škálu oblastí, ktoré sa týkajú miestnych a regionálnych samospráv, vykonáva šesť tematických komisií.

V komisiách členovia VR vypracúvajú stanoviská k legislatívnym návrhom a iniciatívam EÚ a diskutujú o ďalších otázkach týkajúcich sa práce viac ako jedného milióna miestnych politikov v Európe.

 • civex banner

  CIVEX

  Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) sa zameriava na ústavné otázky, demokraciu, decentralizáciu, subsidiaritu, spravodlivosť, budúcnosť Európy, migráciu, integráciu, základné práva, rozširovanie, susedstvo a rozvojovú spoluprácu.

  Viac informácií
 • COTER logo

  COTER

  Komisia COTER okrem politiky súdržnosti pozorne sleduje viacročný finančný rámec a rozpočet EÚ, ako aj dopravnú politiku, územný rozvoj, cezhraničnú spoluprácu, územné plánovanie a problematiku miest.

  Viac informácií
 • ECON logo

  ECON

  Komisia pre hospodársku politiku (ECON) koordinuje príspevky svojich členov k otázkam, ktoré sa týkajú hospodárskej a priemyselnej politiky, ako sú hospodárska súťaž a politika štátnej pomoci, verejné obstarávanie, politika zameraná na MSP a podnikanie, správa hospodárskych záležitostí a európsky semester, ciele udržateľného rozvoja, vnútorný trh a digitálny jednotný trh. Jej činnosť zahŕňa aj hospodársku a menovú politiku, daňovú politiku, medzinárodný obchod a clá (vrátane otázok týkajúcich sa WTO) a miestne a regionálne financie.

  Viac informácií
 • ENVE logo

  ENVE

  Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) je zodpovedná za koordináciu práce Výboru regiónov v oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou. Patrí medzi ne environmentálna biodiverzita, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie, zmena klímy, energetika a vesmírna politika. Komisia je zodpovedná aj za koordináciu pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni a ďalších sietí a platforiem, napríklad národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov, vyslancov klimatického paktu za VR a platformy zainteresovaných strán v oblasti nulového znečistenia. Na globálnej úrovni zohráva vedúcu úlohu pri zapájaní VR do konferencií OSN o zmene klímy a biodiverzite.

  Viac informácií
 • NAT logo

  NAT

  Komisia NAT združuje vyše 100 poslancov zastupiteľstiev, starostov, primátorov a predsedov regiónov a zaoberá sa širokou škálou tém, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, zdravím, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, rybolovom, civilnou ochranou, ochranou spotrebiteľa a cestovným ruchom. V prebiehajúcom funkčnom období sú jej hlavnými politickými témami európsky program rozvoja vidieka a verejné zdravie.

  Viac informácií
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Viac informácií
Zdieľať:
 
Back to top