Dostop do dokumentov  

​​​​​​​​​​

V Amsterdamsko pogodbo je bil vključen nov člen 255, ki državljanom zagotavlja pravico do dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Te tri institucije so sprejele Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, zatem pa v skupni izjavi pozvale druge agencije in organe EU, naj sprejmejo podobna pravila na tem področju.

V Odboru regij je ta zahteva privedla do nove politike glede dostopa do dokumentov, s katero naj bi dosegli čim večjo preglednost našega dela. Ta preglednost nedvomno omogoča večjo vključenost državljanov v proces odločanja EU in prispeva h krepitvi načel demokracije in spoštovanja temeljnih pravic, kot sta opredeljeni v členu 6 Pogodbe o EU in v Listini EU o temeljnih pravicah.

Z Lizbonsko pogodbo (2009) je bila pravica državljanov do dostopa do dokumentov, ki je zdaj določena v členu 15(3) Pogodbe o delovanju EU (PDEU), uradno razširjena na vse institucije, organe, urade in agencije EU.


Vsebina

Sklep št. 18/2020 o dostopu javnosti do dokumentov Odbora regij

Sklep predsedstva OR št. 18/2020 o dostopu javnosti do dokumentov Odbora regij izrecno spoštuje načela in omejitve, določene v Uredbi (ES) št. 1049/2001, ter določa tudi postopek za predložitev prošnje za dostop do dokumentov Odbora.

Dokumenti Odbora, navedeni na seznamu v prilogi Sklepa predsedstva OR št. 18/2020, so državljanom neposredno dostopni prek elektronskega registra dokumentov. Vanj je mogoče dodati tudi druge dokumente.

​Državljani lahko zaprosijo za dostop do vseh drugih dokumentov ob upoštevanju omejitev, določenih v Uredbi (ES) št. 1049/2001.

Prošnja mora biti dovolj natančna in vsebovati zlasti informacije, ki instituciji omogočajo prepoznati zahtevani(-e) dokument(e), ter ime in kontaktne podatke prosilca. Prosilcu pa ni treba navesti razlogov za prošnjo (razen v nekaterih primerih, v katerih gre za dostop do osebnih podatkov). Odbor mora potrditi prejem prošnje takoj, ko je registrirana, in nanjo odgovoriti v 15 delovnih dneh od registracije (ta rok je mogoče izjemoma podaljšati za nadaljnjih 15 delovnih dni).

Če Odbor v celoti ali delno zavrne dostop do zahtevanih dokumentov, mora zavrnitev utemeljiti. Prosilec ima v tem primeru na voljo 15 delovnih dni za vložitev potrdilne prošnje. Tudi nanjo mora Odbor odgovoriti v 15 delovnih dneh (z možnostjo podaljšanja za dodatnih 15 delovnih dni).

Če Odbor tudi po potrdilni prošnji zavrne popoln dostop do zahtevanega dokumenta, ima prosilec možnost, da proti Odboru sproži sodni postopek in/ali vloži pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic.

Če dokumenta ne najdete v elektronskem registru dokumentov, lahko prek spodnje povezave pošljete prošnjo za dostop do njega.

​Zahtevaj dokument

Če želite zahtevati dostop do dokumenta, izpolnite obrazec in izberite Dostop do dokumentov.

Kontaktni podatki

Zaposleni v službi za preglednost in dostop do dokumentov so vam na voljo za odgovore na vaša vprašanja in pomoč pri iskanju.

Pošljite nam e-sporočilo​​​ ali nam pišite na naslov:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​​

Deli:
 
Back to top