Konferenca o prihodnosti Evrope ter vloga regij in mest v EU 

Evropski odbor regij namerava kot organ EU, ki zastopa državljanom najbližjo raven upravljanja, izvajati pomembno politično vlogo.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Vsebina

​​​​O Konferenci

„Približati Evropo ljudem“ je prva politična prednostna naloga Evropskega odbora regij (OR) in Konferenca o prihodnosti Evrope je pri doseganju tega cilja najpomembnejši dogodek. Večjezična digitalna platforma Konference omogoča državljanom, da stopijo v stik drug z drugim in v 24 uradnih jezikih EU razpravljajo o svojih predlogih, povezanih z devetimi političnimi temami.

OR namerava kot organ EU, ki zastopa državljanom najbližjo raven upravljanja, na Konferenci izvajati pomembno politično vlogo z dejavnim sodelovanjem svojih predstavnikov v izvršnem odboru in na plenarni skupščini Konference . Poleg tega bo organiziranih več kot 120 lokalnih in čezmejnih dialogov z državljani. Njihove zamisli in priporočila se bodo shranjevali na omenjeni platformi.

Cilj delegacije OR je na plenarnih zasedanjih Konference nagovoriti ostalih 420 delegatov, da bi okrepili vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri demokratičnem delovanju Evropske unije ter spodbujali teritorialno razsežnost politik EU. V nadaljevanju predstavljamo vidike devetih tem Konference, ki so pomembni za regije in mesta v EU.

Podnebne spremembe in okolje

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Cilj, da bo Evropa z izvajanjem „evropskega zelenega dogovora“ do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, je treba prilagoditi lokalnim razmeram. Lokalne in regionalne oblasti izvedejo 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 90 % politik za prilagajanje podnebnim spremembam. Ozemlja EU so raznolika, zato je zaradi spoštovanja načela subsidiarnosti nujen pristop od spodaj navzgor, s tem pa tudi prožnost, ki je potrebna za prilagajanje različnim potrebam. Regije in mesta so v izjemnem položaju, saj imajo neposreden stik z državljani in lahko najbolje spodbujajo trajnostno vedenje ljudi.

Kaj priporoča OR?

OR svetuje institucijam EU o zakonodaji in politikah tako, da pripravi mnenja , ki upoštevajo poseben položaj in potrebe lokalnih in regionalnih uprav. Vprašanja, povezana s podnebnimi spremembami in okoljem, obravnava komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) . Med tremi glavnimi političnimi prednostnimi nalogami Evropskega odbora regij za obdobje 2020–2025 je tudi tema „oblikovanje odpornih regionalnih in lokalnih skupnosti“. Temelji na nedavni pobudi „zeleni dogovor na lokalni ravni“ – delovni skupini, ki jo sestavlja trinajst lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Zdravje

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Lokalne in regionalne oblasti organizirajo in zagotavljajo zdravstvene storitve na svojih območjih. Pogosto tudi upravljajo, nadzorujejo in financirajo zdravstvene delavce in objekte. Te zdravstvene infrastrukture in sisteme, ki jih je pandemija preobremenila do skrajnosti, je treba na novo zasnovati, da bodo odpornejši. So temelj evropske zdravstvene unije , v kateri se vse države EU skupaj pripravljajo in odzivajo na zdravstvene krize, v kateri je na voljo cenovno dostopna in inovativna medicinska oprema, države pa si skupaj prizadevajo za izboljšanje preprečevanja, zdravljenja in nadaljnje oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je denimo rak.

Kaj priporoča OR?

Odbor poziva k odprti razpravi o strukturi zdravstvene politike EU. V skladu z zahtevami evropskih državljanov je podprl samostojen zdravstveni proračun EU in priporočil, da zdravstveni sistemi postanejo odporni na krize. To pomeni krepitev proizvodnih zmogljivosti EU in oblikovanje strateških zalog, da bi zavarovali dostop do zdravil v običajnih razmerah in v krizi. Odbor si želi hitrejšega napredka pri preprečevanju bolezni in e-zdravju ter poziva k spremembam čezmejnega sodelovanja na področju zdravstvenega varstva kot ključnega elementa pripravljenosti in odzivanja obmejnih regij, da bi postalo dostopnejše in odpornejše.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/Health

Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Razlike v gospodarski uspešnosti in zaposlovanju med regijami in mesti v EU ter znotraj njih so lahko zelo velike, zato je Evropska unija za zmanjšanje teh razlik uvedla kohezijsko politiko in sredstva. Poleg tega se Evropa trenutno sooča z najhujšo zdravstveno, okoljsko, gospodarsko in socialno krizo, ki različno vpliva na ozemlja EU in bi lahko še povečala obstoječe razlike. Ukrepanje na ravni EU ni dovolj: za uspeh bo potrebno sodelovanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter socialnih partnerjev in ustreznih deležnikov na vseh ravneh. Glede na osrednjo vlogo regionalnih in lokalnih oblasti pri izvajanju politik zaposlovanja in socialnih politik je nujno zagotoviti ustrezno zastopanost lokalne in regionalne razsežnosti pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

Kaj priporoča OR?

OR na splošno svetuje institucijam EU o zakonodaji in politikah tako, da pripravi mnenja , ki upoštevajo poseben položaj in potrebe lokalnih in regionalnih uprav. Vprašanja, povezana s socialno pravičnostjo in delovnimi mesti, obravnava komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC) . Med tremi glavnimi političnimi prednostnimi nalogami Evropskega odbora regij za obdobje 2020–2025 je tudi tema „kohezija, naša temeljna vrednota“. Nanaša se na izvajanje evropskega stebra socialnih pravic , ki je za Odbor ključno politično področje, vključeno med prednostne naloge delovnega programa za leto 2021. Za OR je to izjemno pomembno, saj bi lahko opredelili nov delovni proces za evropske institucije, ter medvladni pristop zamenjali z evropskim postopkom odločanja.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta – Konferenca o prihodnosti Evrope (europa.eu)

EU v svetu

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Na regije in mesta vplivajo zunanji odnosi EU in s tem povezane politike, kot so trgovina, varnost, migracije in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot so Združeni narodi in OECD. Poleg tega imajo partnerstva z lokalnimi in regionalnimi oblastmi zunaj EU ter so dejavno vključeni v programe EU z državami širitve, evropsko sosedsko politiko, razvojno sodelovanje in odnose z Združenim kraljestvom. Delo OR in njegova mnenja se pripravljajo na podlagi razprav in političnega sodelovanja v skupnih telesih, ki jih je OR oblikoval z zunanjimi partnerji, in v posebnih delovnih skupinah. Ta telesa OR omogočajo, da z lokalnega in regionalnega vidika učinkovito prispeva k širitveni in sosedski politiki EU.

Kaj priporoča OR?

OR lahko olajša dialog in sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v tretjih državah z zagotavljanjem strokovnega znanja in medsebojnih izmenjav v podporo razvoju njihovih zmogljivosti in upravljanju na več ravneh. Pri tem OR uporablja forume, kot so skupni posvetovalni odbori in delovne skupine , Konferenca regionalnih in lokalnih oblasti za vzhodno partnerstvo (CORLEAP) , Evro-sredozemska skupščina lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM) in skupina za stike OR-Združeno kraljestvo .

OR se zavzema za večjo vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v odnose EU s tretjimi državami, da bi se odzvali na izzive, s katerimi se soočajo javne uprave v EU in zunaj nje.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Vrednote in pravice, pravna država, varnost

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Lokalne in regionalne oblasti imajo bistveno vlogo pri varstvu temeljnih pravic v sistemu upravljanja na več ravneh. Boljše uveljavljanje pravic pozitivno vpliva na gospodarski in družbeni razvoj ter je najboljši način za pridobitev zaupanja državljanov in okrepitev njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik na vseh ravneh upravljanja. Spodbujanje kulture spoštovanja pravne države je zato skupna odgovornost na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Kar zadeva temo varnosti, je boj proti terorizmu del širšega koncepta evropske varnostne unije , ključna vloga mest pri zaščiti javnih prostorov in preprečevanju radikalizacije, na primer, pa je izpostavljena v zavezi EU za varnost in odpornost mest .

Kaj priporoča OR?

OR predlaga, da se regije in mesta vključijo v spodbujanje kulture spoštovanja temeljnih pravic, vrednot EU in pravne države. Zlasti je bistveno, da se v mladih okrepi občutek odgovornosti za te temeljne elemente EU. Državljanski odnos ima pomembno vlogo pri razvoju neliberalnih oblik populizma, izobraževanje pa lahko pozitivno prispeva k preprečevanju nazadovanja demokracije. V zvezi z uporabo Listine EU o temeljnih pravicah lahko na primer vzpostavitev kontaktnih točk na lokalni ravni omogoči svetovanje lokalnim in regionalnim oblastem o tem, kako naj oblikujejo svoje politike ob doslednem spoštovanju Listine, in predstavitev dobrih praks. Drugi nedavni primer je sprejetje mnenja OR Agenda EU za boj proti terorizmu .

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digitalna preobrazba

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Dostop do digitalne infrastrukture in storitev se med regijami in mesti v EU ter celo znotraj njih zelo razlikuje. Digitalna preobrazba je bistvena za gospodarski in družbeni razvoj, digitalne tehnologije pa so postale nujne pri vseh vidikih našega življenja. Hkrati je pandemija COVID-19 razkrila vse večji digitalni razkorak po EU in potrdila, da je kohezija med regijami in mesti v EU močno odvisna od tega, ali lahko ti dejansko izkoriščajo priložnosti za digitalno preobrazbo.

Kaj priporoča OR?

Evropski odbor regij (OR) se za digitalno kohezijo zavzema že vse od sprejetja mnenja Digitalna Evropa za vse leta 2019. Meni, da je digitalna kohezija pomembna dodatna razsežnost koncepta ekonomske, socialne in teritorialne kohezije iz Pogodbe EU. OR trenutno preučuje stanje digitalne preobrazbe v regijah v EU z vidika razlik v infrastrukturi, uporabi interneta in razpoložljivosti storitev e-uprave.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Evropska demokracija

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Krepitev demokratičnega delovanja EU je način za ponovni zagon evropskega projekta. Regije, mesta, občine in več kot milijon politikov, izvoljenih na poddržavni ravni, imajo pomembno vlogo pri krepitvi odpornosti evropske demokracije. Z večjo vključenostjo lokalnih in regionalnih oblasti ter Evropskega odbora regij v oblikovanje politik EU bi lahko Evropo približali državljanom.

Kaj priporoča Evropski odbor regij?

Evropski odbor regij (OR) podpira nadaljnji razvoj načel EU o „subsidiarnosti in sorazmernosti“, ki zagotavljata, da se odločitve sprejemajo kar najbližje državljanom in da se stalno preverja, ali je ukrepanje na ravni EU upravičeno glede na možnosti, ki so na voljo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Poleg tega OR predlaga, da postane udeležba državljanov, kot se spodbuja s Konferenco o prihodnosti Evrope, stalna značilnost in da se prek vseevropske mreže regij in mest združi strokovno znanje o sodelovanju državljanov.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migracije

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Migracije močno vplivajo na regije in mesta v EU, zlasti tiste, ki so najbolj obremenjeni z migracijskimi tokovi. Te regije in mesta so pogosto odgovorni za sprejem in vključevanje migrantov ter jim zagotavljajo bistveno infrastrukturo in storitve. V vseh regijah in mestih v EU imajo velik pomen tudi demografske razmere in njihov vpliv na trge dela in javne storitve. Imele bodo večjo vlogo v politikah, ki se izvajajo na lokalni in regionalni ravni.

Kaj priporoča Evropski odbor regij?

Evropski odbor regij (OR) se zavzema za celovito migracijsko politiko na ravni EU, v katere zasnovo in izvajanje bi vključili izkušnje in stališča regij in mest. Ta politika bi morala upoštevati regionalne in lokalne prispevke ter zajeti vključevanje, pravične postopke vračanja in azilne politike, ki se lahko ustrezno odzivajo na sedanje in prihodnje migracijske trende. V sodelovanju z državami izvora in tranzita mora obravnavati tudi temeljne vzroke migracij za dobro vseh, ki potrebujejo humanitarno zaščito, hkrati pa ščititi zunanje meje EU.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Izobraževanje, kultura, mladina in šport

Zakaj je to pomembno za regije in mesta v EU?

Področje izobraževanja, kulture, mladine in športa obravnava osnovne potrebe naše družbe, in sicer s spodbujanjem gospodarskega in družbenega razvoja prek izobraževanja, vzajemnega razumevanja prek kulture in športa ter bolj vključujočega demokratičnega življenja s sodelovanjem mladih. Regije in mesta imajo na teh področjih ključno vlogo in v številnih državah članicah so pristojni za ustrezne infrastrukture in storitve. Digitalizacija izobraževanja in kulture, visoka stopnja brezposelnosti mladih v nekaterih regijah ter poglabljanje gospodarskih in socialnih razlik so med najbolj perečimi izzivi, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne oblasti. Nekateri od teh izzivov in njihove regionalne razsežnosti bi lahko zaradi posledic pandemije COVID-19 postali še bolj vidni in občutni.

Kaj priporoča Evropski odbor regij?

Evropski odbor regij (OR) na splošno svetuje institucijam EU o zakonodaji in politikah tako, da pripravi mnenja , ki upoštevajo poseben položaj in potrebe lokalnih in regionalnih uprav. Vprašanja, povezana z izobraževanjem, kulturo, mladino in športom, obravnava komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC). Med tremi glavnimi temami političnih prednostnih nalog Evropskega odbora regij za obdobje 2020–2025 sta tudi „približati Evropo ljudem“ in „oblikovanje odpornih regionalnih in lokalnih skupnosti“. OR je v nedavnem mnenju Uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 pozval k večjemu priznavanju regionalnih potreb in priporočil odpravljanje regionalnih razlik na področju izobraževanja.

Kako ukrepa EU?

Več informacij: Izobraževanje, kultura, mladina in šport – Konferenca o prihodnosti Evrope (europa.eu)

Dogodki

Prihodnji dogodki

Pretekli dogodki

Zadnje novice

Multimedijske vsebine

The future is in your hands

 

Oglejte si

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Spremljajte nas

Kontakt

Direkcija za komuniciranje, ekipa za lokalne dialoge
Deli:
 
Back to top