Plenarna zasedanja  

Evropski odbor regij (OR) ima vsako leto do šest plenarnih zasedanj. Na njih se zberejo člani OR (ali nadomestni člani) iz regij in mest iz vseh 27 držav članic EU.

Plenarna zasedanja običajno vodi predsednik OR, glavne naloge na teh zasedanjih pa so:

  • glasovanje o mnenjih, poročilih in resolucijah,
  • sprejemanje političnega programa OR na začetku vsakega mandata,
  • izvolitev predsednika, prvega podpredsednika in preostalih članov predsedstva,
  • ustanavljanje komisij Odbora, pristojnih za posamezne politike,
  • odobritev osnutka načrta prihodkov in odhodkov OR,
  • revizija in sprejetje poslovnika OR.

Ustrezna komisija OR enega od svojih članov imenuje za poročevalca in ga s tem zadolži za pripravo mnenja o zakonodajnem predlogu, o katerem se nato glasuje na enem od plenarnih zasedanj OR. Če mnenje prejme večino glasov, je sprejeto in posredovano drugim institucijam EU.

OR lahko tudi sam sprejme stališče o določeni temi, tako da pripravi mnenje na lastno pobudo.

Zadnje plenarno zasedanje

Naslednje plenarno zasedanje