Politične prednostne naloge 2020–2025  

hands

Lokalne in regionalne oblasti, ki jih v EU zastopa Evropski odbor regij, so od nekdaj hrbtenica evropske demokracije. Nedavna pandemija COVID-19 je pokazala, da so lokalni in regionalni voditelji gonilna sila lokalnih skupnosti. Odzivajo se na izredne razmere in imajo vodilno vlogo pri okrevanju EU. Približati Evropo ljudem prek njenih vasi, mest in regij bo tako glavno poslanstvo Odbora, ki ga bo izpolnil na podlagi treh prednostnih nalog.

Vsebina

​​Politične prednostne naloge​

Vse odločitve morajo biti sprejete čim bliže državljanom v skladu z načelom subsidiarnosti. Zato je treba promovirati in okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v EU.

Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost za izboljšanje načina delovanja EU z izmenjavo in krepitvijo uspešnih praks sodelovanja civilne družbe, ki so jih razvili naši člani v svojih volilnih enotah, in z reformo postopka odločanja EU. Prav tako bomo še naprej skrbeli, da bo nova zakonodaja EU zmanjšala upravno breme in stroške izvajanja, ki jih imajo naše regije.

Vse evropske odločitve bi bilo treba sprejemati ob upoštevanju naše zavezanosti obravnavi velikih družbenih sprememb, s katerimi se soočajo naše vasi, mesta in regije. Med njimi so svetovne pandemije, zeleni in digitalni prehod, demografski izzivi in migracijski tokovi. Skupaj si moramo prizadevati, da bomo iz teh prehodov izšli močnejši, s čimer bomo dokazali, da smo zmožni oblikovati prihodnost in okrepiti odpornost v lokalnih skupnostih.

V vseh politikah in programih EU bomo spodbujali kohezijo kot temeljno vrednoto.

Za spodbujanje kohezije v Evropi je potreben ambiciozen dolgoročni proračun EU, ki bo vsem regijam in mestom zagotavljal zadostno strukturno in kohezijsko financiranje ter naložbe v kmetijstvo.

Kohezijska politika pa ni zgolj denar, marveč vrednota, ki vodi k trajnostni gospodarski rasti, ustvarja dolgoročne zaposlitvene možnosti za vse in zagotavlja lokalne politike, ki so v skladu s potrebami državljanov.

Prednostna naloga 1

Približati Evropo ljudem: demokracija in prihodnost EU

Ponovni razmislek o tem, kako deluje današnja demokracija in kako jo je treba posodobiti, da se bo Evropska unija lahko učinkoviteje odzivala na potrebe ljudi

Naša glavna prednostna naloga je približati Evropo ljudem in okrepiti evropsko demokracijo na vseh ravneh upravljanja. Njen cilj je izboljšati delovanje EU in zagotoviti, da se bodo njene politike in programi odzivali na dejanske potrebe državljanov.

Prednostna naloga 2

Obvladovanje temeljnih družbenih sprememb: oblikovanje odpornih regionalnih in lokalnih skupnosti

Odzivanje na velike spremembe, s katerimi se danes soočajo naše regije in mesta , s skladnim, celostnim in lokalnim evropskim pristopom

Svetovne pandemije, podnebni, digitalni in demografski prehodi ter migracijski tokovi imajo velik učinek na vse evropske regije, mesta in vasi. Na podlagi ciljev OZN za trajnostni razvoj bomo poiskali rešitve, da bo EU zadostno podpirala lokalne in regionalne oblasti pri odzivanju na prihodnje izredne razmere in obravnavi družbenih sprememb v njihovih skupnostih.

Prednostna nalo​​ga 3

Kohezija, naša temeljna vrednota: krajevne politike EU

Delovanje EU v interesu njenih državljanov in krajev, kjer živijo

Kohezija ni denar, marveč temeljna vrednota EU.

Naša tretja prednostna naloga bo zagotoviti, da se v vseh politikah EU, ki vplivajo na državljane in kraje, kjer živijo (krajevnih politikah), spodbuja in spoštuje ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Dodano vrednost kohezije bomo izpostavljali ne le kot politiko, temveč kot temeljno vrednoto, ki mora podpirati vse politike EU.


Dokumenti

 • Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Prenesi
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Prenesi
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Prenesi
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Prenesi
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Prenesi
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Prenesi
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Prenesi
   Bringing Europe closer to people
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
Deli:
 
Back to top