Mreža regionalnih središč  

Mreža regionalnih središč

Lokalne in regionalne oblasti imajo vodilno vlogo pri izvajanju politike EU. Regionalno središče je platforma, katere namen je učinkovito posvetovanje z glavnimi lokalnimi in regionalnimi akterji, da bi zbrali njihove izkušnje pri izvajanju politike EU. Institucije EU bodo tako lahko izkoristile njihov neprecenljiv prispevek pri oblikovanju učinkovitejših politik in približevanju Unije njenim državljanom.

 

Kaj je mreža regionalnih središč oziroma #RegHub?

Kakšni so naši cilji?

Naši konkretni cilji so:

 • večja osredotočenost v izboljšanje veljavne zakonodaje EU in njenega izvajanja na lokalni in regionalni ravni;
 • zagotavljanje povratnih informacij o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni;
 • zagotavljanje boljšega vključevanja lokalnih in regionalnih akterjev v začetne faze zakonodajnega postopka EU;
 • spodbujanje poenostavitve in izmenjave znanja med regijami pri izvajanju in razvoju zakonodaje EU.

Kaj točno je regionalno središče?

Podobno kot letalsko vozlišče, ki združuje številne storitve in povezovalne lete, tudi regionalno središče deluje kot kontaktna točka, ki lahko vzpostavlja in vzdržuje tesne stike z različnimi deležniki, vključenimi v izvajanje politik EU, jih vključi in se z njimi povezuje v partnerstva.

Kontaktna točka deluje na podnacionalni ravni kot posrednik med Evropskim odborom regij (OR) ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi, na podlagi česar pravočasno zagotavlja povratne informacije o učinkovitosti zakonodaje EU. Postopoma naj bi se razvila v informacijsko točko za vsa vprašanja, povezana z agendo EU za boljše pravno urejanje.

Pojem „regionalno središče“ je treba razumeti v širšem smislu kot lokalni organ v državah članicah, ki na podnacionalni ravni izvaja politiko EU. Lahko zajema skupnosti, departmaje, zvezne dežele, pokrajine, okrožja, mestna območja, velika mesta, skupine manjših mest, večje lokalne skupnosti ali skupine manjših ter čezmejna območja, kot so evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) in evroregije.

Katera so ta središča?​

Izbor središč je temeljil na treh merilih: geografski uravnoteženosti, političnih in upravnih prizadevanjih ter izkušnjah z izvajanjem politik EU. Glede na presenetljivo veliko število odličnih prijav je OR sklenil povečati število članov – v pilotni fazi projekta (2019–2020) tako zdaj sodeluje 36 središč. Dolgoročni cilj tega pilotnega projekta je ustvariti podlago za širšo mrežo, ki bi začela delovati z letom 2021, v katero bi bile vključene vse regije EU, ki bi želele sodelovati in pokrivati vsa politična področja, v zvezi s katerimi so potrebne povratne informacije z lokalne in regionalne ravni.

Člani RegHub

Naš novi interaktivni zemljevid nudi pregled vseh regij, ki sodelujejo v mreži regionalnih središč. Vsebuje tudi kontaktne podatke vseh regionalnih središč: s klikom na „Details and Region members“ (Podrobnosti in člani iz regije) se izpišejo imena članov OR, ki zastopajo sodelujoče regije.

interaktivni zemljevid
 

Kako mreža deluje v praksi?

   Tristopenjski pristop  

Tristopenjski pristop

 1. OR bo regionalna središča povabil na delavnico v Bruslju, namenjeno pregledu najnovejšega poročila o posvetovanju in tehničnem izvajanju, spremljanju medinstitucionalnega učinka mreže, izmenjavi primerov najboljše prakse in razpravi o izzivih ter prihodnjem političnem področju, ki bi bilo predmet posvetovanja.

 2. Tajništvo mreže bo za vsako izbrano politično področje EU regionalnim središčem poslalo vprašalnik s ključnimi vprašanji, na katera je po mnenju institucij EU in OR treba odgovoriti med postopkom. Regionalna središča bodo po posvetovanju z glavnimi akterji in agencijami, ki sodelujejo pri izvajanju politike EU na lokalni oziroma regionalni ravni, odgovorila na ta vprašalnik.

 3. Tajništvo mreže bo odgovore na vprašalnik zbralo v poročilu o tehničnem izvajanju, ki bo predloženo komisiji OR, pristojni za zadevno politično področje, in drugim institucijam EU. Poročilo bo objavljeno tudi na posebni spletni strani OR. V pilotni fazi naj bi mreža organizirala tri delavnice in posvetovanja na leto, da se preizkusi način dela in mehanizem zbiranja povratnih informacij.

Začetki

 1. Projektna skupina za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ se je pod vodstvom prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa sestajala enkrat mesečno med januarjem in julijem 2018, da bi pripravila priporočila o boljši uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter opredeljevanju političnih področij, kjer bi bilo mogoče pristojnost začasno prenesti ali dokončno vrniti državam članicam EU. Trije člani OR, Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) , Michael Schneider (DE/EPP) in François Decoster (FR/ALDE), so bili imenovani za člane te projektne skupine, da bi predlagali način za boljše vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v oblikovanje in izvajanje politik EU.

 2. Po objavi poročila te projektne skupine je OR na podlagi priporočil projektne skupine za subsidiarnost ustanovil mrežo regionalnih središč (RegHub).

  „Evropski odbor regij bi moral ustanoviti novo pilotno mrežo regionalnih središč v podporo ocenjevanju izvajanja politik.“

 3. Znotraj OR bo RegHub dodatna platforma poleg mreže za nadzor subsidiarnosti

 4. 14. novembra 2018 se je predsednik OR Karl-Heinz Lambertz sestal s predstavništvi evropskih regij v Bruslju, da bi jim predstavil nov projekt mreže regionalnih središč (#RegHub) in izbirni postopek sodelujočih regij v pilotni fazi (2019–2020). Prijave za sodelovanje v pilotni fazi so se zbirale od 19. oktobra 2018 do 30. novembra 2018. Uspeh projekta se je pokazal v 53 prijavah, ki so vključevale več kot 88 regij iz EU, kar dokazuje, da želijo lokalne in regionalne oblasti prispevati k postopku odločanja EU.

 
 

Kontaktna oseba:
Rainer Steffens
Evropski odbor regij
Tel.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Povejte svoje mnenje

Povezave