Mreže  

​Mreže OR regijam in mestom omogočajo, da prispevajo svoja stališča k razpravi v EU ter si izmenjujejo izkušnje in primere najboljše prakse v zvezi s konkretnimi politikami EU.
Vsebina

​​Platforma OR za spremljanje

Platforma OR za spremljanje spremlja vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v evropski semester, ki je namenjen usklajevanju ekonomskih politik, in v dolgoročno strategijo EU za trajnostno rast.

​Poslanstvo

Spremljanje vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v evropski semester in v dolgoročno strategijo EU za trajnostno rast.

Ključne dejavnosti

 • Spremljanje priložnosti in izzivov za lokalne in regionalne oblasti, da bi se vključile v zasnovo in izvajanje strukturnih reform v okviru evropskega semestra.
 • Svetovanje članom v elektronski obliki ali prek organizacije dogodkov, na katerih lahko regionalne in lokalne oblasti podajo svoja mnenja in pomisleke.
 • Prispevanje k političnemu in zakonodajnemu delu OR v zvezi s tem, kako bi evropski semester in dolgoročna strategija EU za trajnostno rast dobila jasnejšo teritorialno razsežnost.​

Več 

Večdeležniška platforma na visoki ravni za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja

Večdeležniška platforma na visoki ravni za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja povezuje deležnike iz mest, regij, civilne družbe, nevladnih organizacij, zasebnega in podjetniškega sektorja, ki se srečujejo na rednih sejah. Namen platforme je nuditi podporo Evropski komisiji in ji svetovati pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU. Delovanje platforme usklajuje sekretariat Evropske komisije. Sestavlja jo 30 članov, ki med drugim prihajajo tudi iz Evropskega odbora regij.

​​Poslanstvo

Večdeležniška platforma na visoki ravni za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja povezuje deležnike iz mest, regij, civilne družbe, nevladnih organizacij, zasebnega in podjetniškega sektorja, ki se srečujejo na rednih sejah. Namen platforme je nuditi podporo Evropski komisiji in ji svetovati pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU. Delovanje platforme usklajuje sekretariat Evropske komisije. Sestavlja jo 30 članov, ki med drugim prihajajo tudi iz Evropskega odbora regij.

Ključne dejavnosti

 • Zagotavljanje podpore in svetovanje Evropski komisiji ter vsem deležnikom, ki sodelujejo pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU
 • Zagotavljanje podpore in svetovanje Evropski komisiji v zvezi z njenimi dogodki na temo trajnostnega razvoja
 • Pomoč pri pripravi izbirnega procesa za vsakoletno nagrado za trajnost
 • Zagotavljanje mesta za izmenjavo izkušenj in najboljših praks pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja po sektorjih, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU

Več 


Mreža za nadzor subsidiarnosti

Namen mreže za nadzor subsidiarnosti je olajšati izmenjavo informacij med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter ravnjo Unije prek celotnega političnega cikla v zvezi z različnimi dokumenti in zakonodajnimi predlogi, ki s sprejetjem dobijo neposreden vpliv na lokalne in regionalne oblasti in na politična področja v njihovi pristojnosti.

Med člani mreže so parlamenti in vlade regij z zakonodajnimi pooblastili, lokalne in regionalne oblasti brez zakonodajnih pooblastil ter združenja lokalne uprave v Evropski uniji. Članstvo je omogočeno tudi nacionalnim delegacijam OR in domovom nacionalnih parlamentov.

​Poslanstvo

 • Omogočanje lokalnim in regionalnim oblastem, da aktivno spremljajo upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
 • Podpiranje regij pri zakonodajnih pooblastilih prek REGPEX – podmreže v okviru mreže na nadzor subsidiarnosti, v katero se lahko vključijo parlamenti in vlade regij z zakonodajnimi pooblastili

Ključne dejavnosti

 • Podpiranje parlamentov in vlad regij z zakonodajnimi pooblastili prek posebne platforme REGPEX med obdobjem sistema zgodnjega opozarjanja.
 • Okrepljeno ozaveščanje o praktični uporabi načela subsidiarnosti in omogočanje izmenjave najboljše prakse.
 • Obveščanje poročevalcev in članov OR o prispevkih reprezentativne mreže lokalnih in regionalnih oblasti v zvezi s subsidiarnostjo in sorazmernostjo.
 • Opredelitev ukrepov za boljšo pripravo zakonodaje, zmanjšanje birokracije in večje sprejemanje politik EU med državljani.
 • Omogočanje medinstitucionalnega dialoga o subsidiarnosti na dvoletnih konferencah o subsidiarnosti.​

Več 

Den europeiska gränsöverskridande plattformen

Evropska čezmejna platforma združuje različne akterje čezmejnega sodelovanja, od obmejnih mest in regij do EZTS in evroregij.

Poslanstvo 

Platforma se zavzema za nove pristope in politične rešitve za čezmejne regije, ki prispevajo k njihovi socialni in gospodarski rasti ter gradijo skupno evropsko prihodnost. 

Glavne dejavnosti 

 • Organizacija letnih srečanj s čezmejnimi akterji, da bi prispevali k delu OR na področju čezmejnega sodelovanja.
 • Vključevanje drugih institucij EU pri vprašanjih, ki so v skupnem interesu čezmejnih skupnosti. 

Več

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje omogoča čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje z ustanovitvijo ene pravne osebe.

​Poslanstvo

Omogočanje učinkovitejšega sodelovanja med regionalnimi in lokalnimi oblastmi iz različnih držav članic, na primer tako, da se lahko neposredno prijavijo za evropska sredstva in jih upravljajo ter bolje strukturirajo svoje sodelovanje.

Ključne dejavnosti

 • OR je uradni register EU za EZTS.
 • Svetovanje lokalnim in regionalnim oblastem, ki želijo ustanoviti EZTS, pa tudi obstoječim EZTS.

Več 

​Konvencija županov

Konvencija županov povezuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale uresničevanju ciljev EU na področju podnebnih sprememb in energije na svojem ozemlju. Ta edinstveni pristop od spodaj navzgor oblikujejo mesta s skupno vizijo o nizkoogljičnih in prilagodljivih ozemljih, ki svojim prebivalcem nudijo zanesljivo oskrbo s trajnostno in cenovno dostopno energijo.

​​Poslanstvo

Zagotavljanje podpore od spodaj navzgor za izvajanje svežnja ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije, ki so ga leta 2008 sprejeli voditelji držav in vlad.

Ključne dejavnosti

 • Ambasadorji Konvencije županov OR ​ so lokalno in regionalno izvoljeni politiki, katerih regije in mesta so že podpisniki konvencije, predstavljajo OR na nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter spodbujajo kraje, mesta in regije, naj se pridružijo tej pobudi.
 • Izmenjava znanja in najboljše prakse, zlasti glede financiranja blaženja podnebnih sprememb in ukrepov prilagajanja.

Več 

Mreža regionalnih vozlišč za pregled izvajanja politike EU (RegHub) – pilotni projekt

Mreža daje povratne informacije o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni, njeno delovanje pa usklajuje OR. Na začetku pilotne faze je v mrežo vključenih 20 regij. Regije ustanovijo regionalna središča, kjer z drugimi delijo praktične izkušnje z izvajanjem politik EU.

​Poslanstvo

Mreža daje povratne informacije o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni, njeno delovanje pa usklajuje OR. Na začetku pilotne faze je v mrežo vključenih 20 regij. Regije ustanovijo regionalna središča, kjer z drugimi delijo praktične izkušnje z izvajanjem politik EU.

Ključne dejavnosti

 • Nudenje pravočasnih, sistematičnih in jasnih povratnih informacij o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni
 • Zagotavljanje boljšega vključevanja lokalnih in regionalnih akterjev v začetnih fazah zakonodajnega procesa EU prek ustanovitve točke za neposredne stike na regionalni ravni
 • Vzpostavitev regijskega središča za obveščanje o tekočih prizadevanjih EU na področju boljšega pravnega urejanja (informacije o javnih posvetovanjih, izvedbenih načrtih, spletiščih itd.)
 • Krepitev poudarka na izboljšanju veljavne zakonodaje EU in njene uporabe na lokalni in regionalni ravni s spodbujanjem partnerstva in upravljanja na več ravneh
 • Zagotavljanje stalnega mehanizma za spodbujanje poenostavitev in izmenjavo spoznanj med regijami v povezavi z uporabo in razvojem zakonodaje EU

Več 

Mesta in regije za vključevanje​​

​Pobuda Mesta in regija za vključevanje je politična platforma, namenjena evropskim županom in regionalnim voditeljem za prikaz pozitivnih primerov vključevanja migrantov in beguncev, izmenjavo informacij in spodbujanje raznolikosti kot dodane vrednosti, ki pomaga graditi vključujoča mesta in zagotavljati socialno kohezijo.​

Poslanstvo

 • podpirati vključevanje migrantov in beguncev;
 • dati več priložnosti malim občinam, srednjevelikim krajem in regijam, da prispevajo svoja mnenja, ter spodbuditi sodelovanje med manjšimi kraji, mesti in regijami;
 • prispevati k prepričljivejšemu diskurzu o solidarnosti in preprečevanju dezinformacij na tem področju.

Glavne dejavnosti

 • organizacija političnih okroglih miz in konferenc na visoki ravni;
 • priprava in razširjanje predlogov za politike EU na področju vključevanja;
 • zbiranje dobrih izkušenj in praks (interaktivni zemljevid);
 • spodbujanje izmenjave dobre prakse;
 • zagotavljanje in razširjanje informacij o vključevanju (možnosti financiranja, dogodki, dobra praksa itd.).​

Več 

Multimedijske vsebine

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Oglejte si

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Deli :
 
Back to top