Viktigt rättsligt meddelande  

Att besöka eller använda denna webbplats innebär ett fullständigt godkännande av nedanstående allmänna villkor.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska regionkommittén (ReK) har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om sina initiativ och om Europeiska unionens politik i allmänhet. Vårt mål är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom.

ReK frånsäger sig dock allt ansvar för informationen på webbplatsen.

Denna information

är endast allmän och riktar sig inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,

är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad,

är ibland kopplad till externa webbplatser över vilka ReK saknar kontroll och för vilka kommittén frånsäger sig allt ansvar,

ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast officiella texter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att betrakta som giltiga.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska problem. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. ReK frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka ReK:s ansvar som följer av artikel 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Meddelande om upphovsrätt

Denna webbplats innehåller text och multimedialt innehåll, bl.a. texter, teckningar, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljud- och videofiler, foton, program och teknik som skyddas av bestämmelser i nationell och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter.

Dessa texter och detta multimediala innehåll tillhör uteslutande Europeiska unionen som företräds av ReK, och/eller upphovsmännen. Immateriella rättsinnehavare avstår från rätten att deras namn eller andra uppgifter anges i samband med de bidrag som de lämnar till denna webbplats.

Användaren åtar sig att respektera de immateriella rättigheter som innehas av Europeiska unionen och tredje parter utan att det påverkar de rättigheter och undantag som föreskrivs i bindande bestämmelser.

Som en allmän regel är återanvändning (kopiering eller användning) av texter och multimedialt innehåll som tillhör Europeiska unionen (vilket identifieras genom orden ”© Europeiska unionen, [år] – Källa: Europeiska regionkommittén” eller ”© Europeiska unionen, [år] – ReK”) eller tredje part (© Extern källa, [år]), och för vilka Europeiska unionen innehar användarrättigheter, tillåten för privat användning eller för vidare icke-kommersiell eller kommersiell spridning, förutsatt att hela innehållet återges och källan anges. Återanvändningen av vissa uppgifter kan dock i vissa fall omfattas av andra villkor. I sådana fall åtföljs innehållet i fråga av en anmärkning om de specifika villkor som gäller för det.

All kopiering av utdrag av data eller av multimedialt innehåll från denna webbplats måste även ange URL-länken till det fullständiga innehållet eller den webbplats från vilken innehållet hämtades.

Användaren får inte radera eller ändra upphovsmannens information eller källtexten och inte heller kringgå tekniska skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda dokument eller multimedialt innehåll, såsom att skriva ut eller ladda ned restriktioner och synlig eller osynlig märkning. Alla överträdelser kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Översättning av texter eller dokument till andra språk än de officiella språkversioner som visas på webbplatsen är tillåtet på villkor att vederbörligt erkännande ges på en framträdande plats, åtföljt av en lämplig ansvarsfriskrivning, båda översätta till språket i fråga:

”Översatt från den originalversion [ange språk] som offentliggjorts av Europeiska unionen på följande webbplats [ange URL-länk]: ”© Europeiska unionen, [år] – Källa: Europeiska regionkommittén” eller ”© Europeiska unionen, [år] – ReK”, [namnet på rättsinnehavaren av översättningen] tar fullt ansvar för översättningen till [ange målspråk]”

I fall av osäkerhet kring rättsinnehavarnas identitet eller vilka villkor som gäller för användningen av ett specifikt innehåll kan en begäran om upplysningar skickas till den webbansvariga.

Trots omfattande efterforskningar kan det hända att ReK inte har kunnat identifiera upphovsmannen till eller rättsinnehavaren av ett dokument på webbplatsen. Om du är en sådan rättsinnehavare, eller om du vet vem rättsinnehavaren är, eller om uppgiften på webbplatsen är felaktig, vore vi mycket tacksamma om du kontaktar den webbansvariga.

Användning av ReK:s logotyper

ReK logotyper får inte användas utan ReK:s förhandsgodkännande.

Skydd av personuppgifter

ReK fäster stor vikt vid att respektera rätten till privatliv. Policyn om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Du kan besöka de flesta sidor på den här webbplatsen utan att lämna några uppgifter om dig själv, men i vissa fall krävs personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de e-tjänster som du efterfrågar.

I detta sammanhang gäller följande:

ReK samlar in personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla ett särskilt ändamål som anges av den registeransvariga för varje onlinetjänst. Uppgifterna kommer inte att återanvändas för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

ReK lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för de ändamål som anges och endast till de kategorier av mottagare som anges. ReK kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. ReK åtar sig dessutom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna och förhindra att de missbrukas av tredje part.

Uppgifterna får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in.

Uppgifterna får dock sparas av ReK för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre period utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Varje enskild person (den registrerade) har rätt att få tillgång till samt rättelse av sina personuppgifter. Den registrerade kan också under vissa omständigheter begära att uppgifter som dem själva blockeras och raderas om de anser att uppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Slutligen har den registrerade rätt att av tvingande skäl invända mot att hans eller hennes personuppgifter behandlas.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter finns på denna webbplats när det gäller specifik behandling (t.ex. system för videoövervakning, förvaltning av kundhanteringssystem, inspelningar under möten och evenemang, osv.).

För att utöva dina rättigheter eller erhålla ytterligare information kan du vända dig direkt till den registeransvariga.

Du kan också vända dig till det uppgiftsskyddsombud som finns inom varje EU-institution och som ansvarar för att säkerställa att de registrerades rättigheter och friheter inte påverkas negativt av uppgiftsbehandlingen, för att få ett utlåtande om uppgiftsbehandling som rör dig eller som du själv utför.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du överklaga hos Europeiska datatillsynsmannen .

På ReK:s webbplats finns ibland länkar till andra webbplatser. Eftersom ReK inte har någon kontroll över dessa webbplatser bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetspolicy.

Ytterligare information
Ackreditering av besökare
Videoövervakningspolicy
Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas