Tillgång till dokument  

​​​​​​​​​​

Genom Amsterdamfördraget infördes en ny artikel 255, enligt vilken medborgarna har rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Dessa tre institutioner antog förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar och uppmanade därefter i ett gemensamt uttalande övriga EU-byråer och EU-organ att anta liknande bestämmelser.

Inom kommittén ledde denna begäran till en ny policy för tillgång till handlingar för att göra vårt arbete så öppet som möjligt. Denna öppenhet ger utan tvekan allmänheten större möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess och bidrar till att stärka principerna om demokrati och respekt för de grundläggande rättigheterna enligt artikel 6 i EU-fördraget och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Genom Lissabonfördraget (2009) utvidgades medborgarnas rätt att få tillgång till handlingar – som nu fastställs i artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – formellt till att omfatta alla EU:s institutioner, organ och byråer.

Innehåll

Beslut n​r 18/2020 om allmänhetens tillgång till Regionkommitténs handlingar

Beslut nr 18/2020 om allmänhetens tillgång till Regionkommitténs handlingar omfattar uttryckligen de principer och gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001, liksom förfarandet för att begära tillgång till kommitténs handlingar.

De kommittéhandlingar som nämns i den förteckning som bifogas beslut nr 18/2020 är direkt tillgängliga för medborgarna i ett elektroniskt register över handlingar. Andra handlingar kan också inkluderas i detta register.

På begäran kan medborgarna få tillgång till andra handlingar, med förbehåll för de gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

Ansökan måste vara tillräckligt precis och framför allt innehålla uppgifter som gör det möjligt att fastställa vilken eller vilka handlingar som den avser samt sökandens namn och kontaktuppgifter. Sökanden är dock inte skyldig att ange skälen för ansökan (utom i vissa fall som rör tillgång till personuppgifter). Kommittén måste bekräfta mottagandet av ansökan så snart den har registrerats och svara inom 15 arbetsdagar från registreringen (denna tidsfrist får i undantagsfall förlängas med 15 arbetsdagar).

Om kommittén helt eller delvis vägrar att bevilja tillgång till den begärda handlingen ska skälen för detta anges. Sökanden kan då inom 15 arbetsdagar lämna in en bekräftande ansökan. Därefter har kommittén återigen 15 arbetsdagar på sig att svara (med möjlighet till en förlängning med ytterligare 15 arbetsdagar).

Om kommittén efter att ha mottagit en bekräftande ansökan fortfarande vägrar att bevilja full tillgång till den begärda handlingen har sökanden möjlighet att väcka talan mot kommittén och/eller framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Om du inte kan hitta en handling i det elektroniska registret kan du lämna in en ansökan om tillgång till handlingen via länken nedan.

​Begär en handling

För att begära tillgång till en handling, fyll i följande blankett och välj Tillgång till dokument.​

Kontakt

Avdelningen för öppenhet och tillgång till handlingar står till förfogande för att besvara frågor och hjälpa dig med sökningar.

Skicka gärna ett e-​​brev​ eller skriv till vår postadress:

Regionkommittén
Arkivtjänsten (kontor JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

Dela:
 
Back to top