Samråd  

Samråd med berörda parter syftar till att skapa kontakter mellan föredragande och företrädare för olika berörda parter såsom sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter och lokala eller regionala organ. Vid dessa samråd diskuterar de deltagande berörda parterna sina synpunkter med föredraganden, som kan besluta att ta synpunkterna i beaktande i utkastet till yttrande.

Nedan finns en tidsplan över samråd med berörda parter anordnade av Europeiska regionkommittén på begäran av föredragande som utarbetar utkast till yttranden inför utskottssammanträden.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Dela: