News  
ExtentedCQWP
ReK och kommissionen lanserar ett partnerskap för att hjälpa lokala myndigheter att integrera migranter och genomföra den nya migrations- och asylpakten
ReK och kommissionen lanserar ett partnerskap för att hjälpa lokala myndigheter att integrera migranter och genomföra den nya migrations- och asylpakten
Press release12.12.2020 | Migration, asylum and integration of migrants;
Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) gör gemensam sak i syfte att utveckla ett nytt partnerskap för att öka stödet till det integrationsarbete som utförs av EU:s städer och regioner. Partnerskapet tillkännagavs av ReK:s ordförande, Apostolos Tzitzikostas, och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Ylva Johansson, vid ReK:s plenarsession i dag. Det nya partnerskapet för integration kommer att stödja städer och regioner i EU genom arbete på tre huvudområden:  Bygga upp en öppen och regelbunden dialog mellan EU-institutionerna och de lokala och regionala myndigheterna om integration.  Bygga upp kapacitet och främja erfarenhetsutbyte för lokala och regionala myndigheter.  Förbättra uppgifter och data om integration på lokal nivå. Partnerskapet kommer att bygga vidare på det väletablerade samarbetet mellan kommissionen och ReK inom ramen för initiativet Städer och regioner för integration , som lanserades av ReK 2019 som en politisk plattform där europeiska borgmästare och regionala ledare kan utbyta information och visa upp positiva exempel på integration av migranter och flyktingar. Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, framhöll att ” migration är inte en utmaning bara för några få medlemsstater: det är en fråga för hela EU. EU måste stödja regioner, städer och öar – t.ex. Lesbos, Lampedusa och Kanarieöarna – som befinner sig i frontlinjen när det gäller att tillhandahålla stöd, integration och andra tjänster till nyanlända migranter. Även om de lokala myndigheterna har infört många framgångsrika och innovativa integrationsmetoder har de fortfarande problem med tillgång till finansiering, data och kunskap, särskilt i små städer och landsbygdsområden. Partnerskapet kommer att stödja deras ansträngningar och konkret visa att EU är på deras sida när det gäller att ta itu med de många utmaningar som de står inför.” 
Ytterligare information
International Cooperation