Mellanregionala grupper  

Sedan de inrättades i februari 2007 utgör de mellanregionala grupperna plattformar för utbyte av åsikter och skapande av nya idéer mellan lokala och regionala myndigheter i medlemsstaterna och omvärlden.

Grupperna ska bestå av

 • minst 10 ordinarie ReK-ledamöter,
 • minst fyra olika nationella delegationer, eller
 • en grupp av regioner som företräder ett gränsöverskridande samarbete.

De befintliga mellanregionala grupperna: 


Innehåll

Adriatisk-joniska regionen

Inrättades i april 2013, upplöstes i maj 2020 och återinrättades i maj 2023

Uppdrag:

 • Att stödja Eusair vid översynen av handlingsplanen och dess genomförande.
 • Att stärka samarbetet med andra makroregioner i EU när det gäller frågor av gemensamt intresse (turism, transport osv​.).
 • Att främja medborgarnas egenansvar för den adriatisk-joniska makroregionen.
 • Att främja utbyte av initiativ på lokal/regional nivå i den adriatisk-joniska makroregionen.
 • Att stärka samarbetet med EU-institutionerna för ett effektivt genomförande av EU:s politik och värden i området.

Ordförande: Andrea Putzu (IT–ECR)

Kontakt:

​Mellanregionala gruppens sekretariat

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

​​​​Östersjöregioner

Inrättades i februari 2008.

Uppdrag:

 • Att göra Östersjöregionerna till den ledande innovativa och människocentrerade makroregionen senast 2030.
 • Att göra makroregionen Östersjöområdet till den mest hållbara föregångaren i Europa.
 • Att göra Östersjön till det första plastfria havet i världen.

Ordförande: Sari Rautio (FI/EPP)  

Denna mellanregionala grupp är kopplad till en makroregional strategi. De tillhandahåller en ram som stöds av Europeiska rådet med syftet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i ett specifikt geografiskt område (även: makroregioner).

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Uppdrag:

 • Bidra till debatten inom kommittén i syfte att få en helhetsbild av konsekvenserna av brexit för de lokala och regionala myndigheterna.
 • Utbyta idéer om lösningar som ska inrättas för att stödja de lokala och regionala myndigheter som påverkas mest.
 • Kartlägga gemensamma projekt som lokala och regionala myndigheter skulle kunna utveckla efter brexit.
 • Förse EU:s rättsliga förhandlare med regionala och lokala synpunkter och förmedla lokala och regionala myndigheters synpunkter till EU-institutionerna.

Ordförande: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr​​

Karpaterna

Inrättades i februari 2016.

U​ppdrag:

  • Främjande av Europeiska regionkommitténs yttrande om den makroregionala strategin för Karpaterna.
  • Främjande, uppbyggnad och utveckling av partnerskap mellan lokala och regionala myndigheter för att säkerställa en djupare integration av karpatiska samhällen och identifiera gemensamma mål och åtaganden.
  • Att mobilisera de karpatiska staternas regeringar att ta initiativ till att skapa en makroregional strategi för Karpaterna genom att lämna en formell ansökan till Europeiska rådet.
  • Att organisera debatter, åtgärder och projekt med företrädare för lokala myndigheter i de två länder utanför EU som omfattas av den karpatiska regionen (Serbien och Ukraina), med syftet att inkludera dem i en framtida "makroregional strategi för Karpaterna", eftersom deras samarbete är nära kopplat till EU:s mål i fråga om utveckling och säkerhet.
  • Att stödja dialogen med intressenter i Donaustrategin i syfte att se till att åtgärder som vidtas inom ramen för Donaustrategin och den makroregionala strategin för Karpaterna kompletterar varandra.
  • Att säkerställa en samordningsmekanism mellan ReK-ledamöter i den karpatiska regionen för att garantera ett gemensamt tillvägagångssätt inom ReK:s behöriga organ när det gäller frågor av gemensamt intresse med koppling till EU:s politik.
  • Att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa EU:s anslutning till Karpatkonventionen som part.
  • Att intensifiera lobbyverksamheten för regionen Karpaterna på EU-nivå i syfte att uppmuntra ett politiskt engagemang och göra den makroregionala strategin till en prioritering.

Ordförande: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

Gränsöverskridande samarbete

Inrättades i juli 2015.

Uppdrag:

  • Att utbyta åsikter och erfarenheter: Gruppen kommer att fungera som en plattform för utbyte av åsikter, erfarenheter och god praxis för att främja gränsöverskridande samarbete mellan de ReK-ledamöter som företräder gränsregioner (utvärdering av genomförandet av gränsöverskridande samarbetsprogram, fastställande av huvudsakliga utmaningar osv.).
  • Att påverka: Med tanke på ovannämnda kunskapsreserv kommer gruppen att analysera ReK:s yttranden, identifiera de som har relevans för gränsöverskridande frågor och se till att gränsöverskridande lösningar inkluderas. I detta syfte kommer gruppen att ha ett nära samarbete med föredragandena och även formulera potentiella ändringar utifrån gränsregionernas verkliga behov. Gruppen kommer också att bidra till diskussionen om sammanhållningspolitikens roll för att säkerställa att gränsöverskridande samarbete fortfarande är en integrerad och viktig del av den.
  • Att ta initiativ: Gruppen kommer att identifiera gränsöverskridande ämnen som ska behandlas på EU-nivå. Den kommer att lägga fram förslag till evenemang för EGTS‑plattformen, AEBR, Europeiska veckan för regioner och städer och slutligen sina egna konferenser eller seminarier.
  • Att främja dialog: Gruppen kommer att fungera som en kommunikationsplattform som underlättar dialogen med kommissionen (särskilt GD Regional- och stadspolitik), arbetsgruppen vid Europaparlamentet, europeiska sammanslutningar och andra intressenter (t.ex. AEBR och MOT).

Ordförande: Pavel Branda, (CZ/ECR)


Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Bilindustrins framtid

Inrättades 2009.

Uppdrag:

  • Att utbyta erfarenheter mellan territorierna om olika frågor som rör bilindustrin och framtidens rörlighet (t.ex. självkörande fordon, hållbara drivmedel, kompetens, industripolitik, infrastruktur, utveckling av regioner med bil- eller leverantörs­industri).
  • Att kontakta och utbyta åsikter och bästa praxis med EU-institutionerna och andra berörda parter.
  • Att främja kontakter mellan bil- och mobilitetskluster, regioner och städer. 

Or​dförande: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Vice ordförande: María Victoria Navascués Chivite (ES/PES), Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP), József Berényi (SK/EPP)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
corai@bxl.sachsen.de

https://www.smr.sachsen.de/en/automotive.html​​

Hälsa och välbefinnande

Inrättades i november 2010.

Uppdrag:

  • Att främja förståelsen av hur alla sektorer påverkar medborgarnas och samhällenas hälsa och för att det följaktligen krävs en strategi för flernivåstyre för att förbättra och upprätthålla hälsan och välbefinnandet i Europa.
  • Att dela med sig av idéer och kunskap om effektiva investeringar som kan göras för att stödja anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem och förbättra hälsan i samhället. I detta sammanhang bör man framhålla de lokala och regionala myndigheternas roll, och särskilt genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
  • Att utbyta erfarenheter om rådande utmaningar när det gäller att genomföra reformer av hälso- och sjukvårdssystemen i ett klimat av begränsade resurser och ökande efterfrågan.
  • Att möjliggöra diskussioner om lokala politiska initiativ för att bygga sammanhängande och hållbara samhällen som främjar och möjliggör hälsosamma beteenden.
  • Att ägna stor uppmärksamhet åt utsatta grupper i samhället, bl.a. personer med funktionsnedsättning, och att behandla psykisk hälsa på samma sätt som fysisk hälsa, genom att integrera ett perspektiv för jämlikhet i hälsa i gruppens arbete.
  • Att informera ReK-ledamöterna om den senaste forskningen och innovativa metoder när det gäller att ta itu med de vanligaste kroniska sjukdomarna och multisjukligheten hos en åldrande befolkning.

Ordfö​rande: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Öregioner​

Skapad i april 2015, avbruten i maj 2017 och återaktiverad i december 2018

Uppdrag:

  • Att utarbeta och anta en vitbok om artikel 174 tredje stycket i den konsoliderade lagen om öar.
  • Att stärka den territoriella dimensionen genom att säkerställa lika utvecklings­möjligheter för öar.
  • Att sätta frågor som rör ökaraktär och brist på territoriell kontinuitet i centrum för den europeiska transportpolitiken.
  • Att förse Europa med en investeringspolitik som omfattar särskilda åtgärder och instrument för öars förvaltningar.
  • Att ändra de befintliga bestämmelserna om statligt regionalstöd för att harmonisera bestämmelserna om europeiska öterritorier.
  • Att tillhandahålla åtgärder för att kompensera för öterritoriernas särskilda sårbarhet för effekterna av klimatförändringarna.
  • Att uppmuntra öarna att övergå till en cirkulär ekonomisk modell.
  • Att göra entreprenörskap på öar mer konkurrenskraftigt.
  • Att stärka de europeiska verktygen för territoriell analys genom att skapa en statistisk kategori för öar.
  • Att inrätta särskilda organ med ansvar för öfrågor inom det europeiska sammanhanget. 

Ordförande: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Dela:
 
Back to top