Nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen 

Nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen inrättades för att underlätta utbytet av information mellan de lokala och regionala myndigheterna och EU-nivån under hela den politiska beslutsprocessen när det gäller olika dokument och lagstiftningsförslag som – när de antagits – direkt påverkar dessa myndigheter och de politikområden som de ansvarar för.

Till dess medlemmar hör parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter, lokala och regionala myndigheter utan lagstiftningsbefogenheter och sammanslutningar av lokala myndigheter i Europeiska unionen. Det står också öppet för ReK:s nationella delegationer och kamrar i nationella parlament.

Innehåll

Uppdrag

  • Ge de lokala och regionala myndigheter​na möjlighet att delta aktivt i övervakningen av tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
  • Stödja regioner med lagstiftningsbefogenheter genom Regpex – ett nätverk under nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen som står öppet för parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter.

Huvudverksamhet

  • Stödja parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter genom den särskilda plattformen Regpex under den period som systemet för tidig varning tillämpas.
  • Öka medvetenheten om den praktiska tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och underlätta utbyte av bästa praxis.
  • Hålla ReK:s föredragande och ledamöter informerade om bidragen beträffande subsidiaritet och proportionalitet från ett representativt nätverk av lokala och regionala myndigheter.
  • Kartlägga olika åtgärder för bättre lagstiftning, minskad byråkrati och ökad acceptans för EU:s politik bland medborgarna.
  • Underlätta den interinstitutionella dialogen om subsidiaritet genom en subsidiaritetskonferens vartannat år.
Dela:
 
Back to top