Politiska prioriteringar 2020–2025  

hands
© pairhandmade/ Adobe stock.com

De lokala och regionala myndigheterna, som företräds i EU av Europeiska regionkommittén, har alltid utgjort ryggraden i den europeiska demokratin. Under den senaste tidens covid-19-pandemi visade de lokala och regionala ledarna genom sina insatser under krisen och som ledande för EU:s återhämtning att de är drivkraften för lokalsamhällena. Att föra EU närmare medborgarna genom dess byar, städer och regioner kommer därför att vara vår kommittés främsta uppgift, som ska uppnås genom tre huvudprioriteringar.
Innehåll

Politiska prioriteringar​​

Alla beslut måste fattas så nära medborgarna som möjligt, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Detta innebär att visa upp och stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i EU.

Konferensen om Europas framtid är ett tillfälle att förbättra EU:s funktionssätt genom att dela och skala upp de framgångsrika metoder för civilt deltagande som våra ledamöter utvecklat i sina valkretsar, och reformera EU:s beslutsprocess. Vi kommer också att fortsätta att se till att ny EU - lagstiftning leder till minskade administrativa bördor och genomförandekostnader för våra regioner.

Alla europeiska beslut bör fattas mot bakgrund av vårt åtagande att hantera de stora samhällsförändringar som våra byar, städer och regioner står inför. Till dessa hör globala pandemier, den gröna omställningen och den digitala omvandlingen, demografiska utmaningar och migrationsströmmar. Om vi kommer ut starkare ur sådana omställningar kommer vi att kunna ta ansvar för vår framtid och bygga upp motståndskraft i lokalsamhällena.

Vi kommer att främja sammanhållning som ett grundläggande värde inom alla EU:s politikområden och program.

För att främja sammanhållning i Europa krävs en ambitiös långsiktig EU-budget som erbjuder tillräcklig finansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna och jordbruksinvesteringar för alla regioner och städer.

Men sammanhållning är mer än bara pengar: det är ett värde som leder till hållbar ekonomisk tillväxt, skapar långsiktiga arbetstillfällen för alla och tillhandahåller platsbaserade strategier som tillgodoser medborgarnas behov.

Prioritering 1

Föra EU närmare medborgarna: Demokrati och EU:s framtid

Att ompröva hur demokratin fungerar i dag och hur den måste moderniseras i framtiden för att EU mer effektivt ska kunna tillgodose människors behov

Vår främsta prioritering är att föra EU närmare medborgarna och stärka den europeiska demokratin på alla förvaltningsnivåer. Syftet är att förbättra EU:s funktionssätt och se till att dess politik och program tillgodoser medborgarnas verkliga behov.

Prioritering 2

Hantering av grundläggande samhällsomställningar: Uppbyggnad av motståndskraftiga regionala och lokala samhällen

Att hantera de stora omvandlingar som våra regioner, städer och kommuner står inför i dag genom en enhetlig, integrerad och lokal europeisk strategi

Globala pandemier, klimatrelaterade, digitala och demografiska omställningar samt migrationsströmmar har en djupgående verkan på alla europeiska regioner, städer och byar. Med FN:s mål för hållbar utveckling som ledstjärna kommer vi att hitta lösningar för att se till att EU stöder lokala och regionala myndigheter i tillräcklig grad i framtida nödsituationer och i hantering av de samhällsförändringar som sker i deras samhällen.

Prioritering 3

Sammanhållning, vårt grundläggande värde: Platsbaserad EU-politik

Att se till att EU tjänar medborgarna och de platser där de är bosatta

Sammanhållning är inte pengar, det är vårt grundläggande EU-värde

Vår tredje prioritering är att se till att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning främjas och vidmakthålls i all EU-politik som påverkar medborgarna och de platser där de bor (platsbaserad politik). Detta kommer att lyfta fram sammanhållningens mervärde inte bara som en politik, utan som ett grundläggande värde som måste underbygga all EU-politik.​​

Dokument

 • Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025

  Tillgängliga språk (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Ladda ner
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Ladda ner
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Ladda ner
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Ladda ner
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Ladda ner
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Ladda ner
   Bringing Europe closer to people
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
Dela :
 
Back to top