Nätverket av regionala nav 

En lokal och regional bedömning av EU-rätten 

ReK har lanserat en ny generation av nätverket för regionala nav (RegHub). Navens deltagare övervakar hur EU:s politik genomförs i praktiken och ser till att hundratals regionala och lokala aktörers synpunkter beaktas i samband med att denna politik utvärderas på EU-nivå.

Nätverket omfattar för närvarande 46 medlemmar, 10 observatörer och 1 associerat organ. RegHub utgör också en etablerad undergrupp till Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform.

Förteckning över naven

Interaktiv karta

Innehåll

Våra mål

Lokala och regionala myndigheter genomför mer än 70 % av EU:s lagstiftning och har därför goda förutsättningar att bedöma dess exakthet och ändamålsenlighet. Enbart om EU:s lagstiftare tar hänsyn till det regionala och lokala perspektivet kan EU:s lagstiftning och politik genomföras bättre i praktiken och uppnå sina mål.

Målen för RegHub är att

 • bidra till EU:s insatser för bättre lagstiftning genom att tillföra ett lokalt och regionalt perspektiv till utvärderingen av EU-lagstiftningen,
 • öka de lokala och regionala myndigheternas deltagande när det gäller att utarbeta EU-lagstiftning och förbättra dess genomförande,
 • stärka banden mellan lokala och regionala myndigheter och EU:s institutioner genom att främja det regionala och lokala perspektivet och skapa möjligheter till dialog, samt
 • presentera och sprida exempel på god praxis för genomförandet av EU-lagstiftningen i regioner, städer och kommuner.

RegHub arbetar med att nå dessa mål bland annat inom ramen för sin roll som undergrupp i Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform (F4F). Man genomför riktade samråd och samarbetar med plattformens föredragande, samt delar rapporter med plattformen. RegHub har dessutom ett nära samarbete med institutionella partner och forskningsinstitut samt anordnar workshoppar och seminarier inom ramen för Europeiska veckan för regioner och städer.​

Vår metod

Sedan RegHub involverades i Europeiska kommissionensFit for Future-plattform (F4F) har arbetet organiserats genom att i följande steg

1. bidra till Fit for Future-plattformens årliga arbetsprogramgenom att rådfråga naven om relevanta lagtexter som ska ses över av Europeiska kommissionen,

2. genomföra riktade samråd med berörda aktörer med hjälp av RegHub-nätverket och göra resultaten av dessa samråd tillgängliga för plattformens föredragande, och

3. se till att EU:s institutioner får kännedom om plattformens yttranden.

RegHubs unika arbetsmetod, dvs. riktade samråd med berörda aktörer, har visat sig vara ett effektivt verktyg för att samla in unik och detaljerad information om genomförandet av EU-lagstiftningen.

Det första steget i processen består i att skicka ut frågeformulär till naven (kontaktpunkter i lokala och regionala förvaltningar), vilka därefter tar kontakt med de berörda aktörer som genomför den EU-politik samrådet handlar om.

Efter att ha tagit emot återkopplingen sammanställer naven informationen från de berörda aktörerna och skickar tillbaka sitt svar till RegHub-sekretariatet vid ReK. ReK utarbetar därefter rekommendationer på grundval av detta underlag.

RegHub o​ch Fit for Future-plattformen 2023

Under 2023 genomförde RegHub två riktade samråd för kommissionens Fit for Future-plattform: ett om offentlig upphandling, med Anne Karjalainen (FI–PES) som föredragande, och ett om programmet för ett digitalt Europa, med Michiel Rijsberman (NL–Renew) som föredragande. Resultaten av dessa samråd bidrog till att bredda faktaunderlaget för de motsvarande Fit for Future-yttrandena, som antogs vid plattformens plenarsession den 28 november.

RegHub och Fit for Future-plattformen 2022

Inom ramen för 2022 års arbetsprogram utnämnde Fit for Future-plattformen ReK-ledamöterna Mark Speich (DE–EPP) och Anne Karjalainen (FI–PES) till föredragande för yttrandena om direktivet om uttjänta fordon (M. Speich) och strategin för interoperabilitet i den offentliga sektorn (A. Karjalainen). RegHub genomförde två riktade samråd om dessa frågor under 2022, och de motsvarande Fit for Future-yttrandena antogs vid plattformens plenarsession i december.

RegHub och Fit for Future-plattformen 2021

2021 höll RegHub samråd med sina medlemmar om genomförandet av e-upphandling och Inspire-direktivet på lokal och regional nivå. Svaren analyserades och bildade underlag för tvåFit for Future-yttranden om dessa ämnen. Resultaten av två tidigare RegHub-samråd (om luftkvalitet och gränsöverskridande hälso- och sjukvård) har också utmynnat i Fit for Future-yttranden. Alla yttranden som antagits av Fit for Future-plattformen under 2021 har offentliggjorts på plattformen.

Under 2021 genomförde RegHub också samråd i två steg om 2000-talets regler för 2000-talets infrastruktur. Resultaten ligger till grund för en särskild RegHub-rapport som kommer att läggas fram för Fit for Future-plattformens ordförande, kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

Senaste nytt

Multimedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Titta vidare

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Ladda ner
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Ladda ner
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Ladda ner
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Ladda ner
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Ladda ner
  6. English(111.55 KB-DOCX)Ladda ner
  7. español(119.83 KB-DOCX)Ladda ner
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Ladda ner
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Ladda ner
  10. français(107.89 KB-DOCX)Ladda ner
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Ladda ner
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Ladda ner
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Ladda ner
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Ladda ner
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Ladda ner
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)Ladda ner
  17. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Ladda ner
  18. polski(112 KB-DOCX)Ladda ner
  19. português(112.27 KB-DOCX)Ladda ner
  20. română(111.47 KB-DOCX)Ladda ner
  21. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Ladda ner
  22. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Ladda ner
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Ladda ner
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Ladda ner
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Ladda ner
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Ladda ner
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Ladda ner
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Ladda ner
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Ladda ner
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Ladda ner
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Ladda ner
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Ladda ner
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Ladda ner
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Ladda ner
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Ladda ner
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Ladda ner
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)Ladda ner
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Ladda ner
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  18. polski(121.71 KB-DOCX)Ladda ner
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  19. português(117.27 KB-DOCX)Ladda ner
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  20. română(117.54 KB-DOCX)Ladda ner
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  21. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Ladda ner
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  22. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Ladda ner
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Ladda ner
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Ladda ner
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Ladda ner
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Ladda ner
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Ladda ner
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Ladda ner
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Ladda ner
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Ladda ner
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Ladda ner
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Ladda ner
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Ladda ner
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Ladda ner
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Ladda ner
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)Ladda ner
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Ladda ner
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  18. polski(117.59 KB-DOCX)Ladda ner
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  19. português(117.65 KB-DOCX)Ladda ner
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  20. română(111.59 KB-DOCX)Ladda ner
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  21. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Ladda ner
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  22. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Ladda ner
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Ladda ner
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Ladda ner
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Ladda ner
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Ladda ner
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Ladda ner
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Ladda ner
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Ladda ner
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Ladda ner
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Ladda ner
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Ladda ner
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Ladda ner
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Ladda ner
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Ladda ner
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Ladda ner
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)Ladda ner
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Ladda ner
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  18. polski(136.97 KB-DOCX)Ladda ner
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  19. português(133.47 KB-DOCX)Ladda ner
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  20. română(140.75 KB-DOCX)Ladda ner
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  21. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Ladda ner
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  22. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Ladda ner
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Ladda ner
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Ladda ner
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Ladda ner
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Ladda ner
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Ladda ner
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Ladda ner
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Ladda ner
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Ladda ner
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Ladda ner
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Ladda ner
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Ladda ner
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Ladda ner
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Ladda ner
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Ladda ner
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Ladda ner
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)Ladda ner
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Ladda ner
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  18. polski(144.52 KB-DOCX)Ladda ner
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  19. português(140.93 KB-DOCX)Ladda ner
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  20. română(139.7 KB-DOCX)Ladda ner
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  21. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Ladda ner
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  22. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Ladda ner
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.
 • Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling

  Tillgängliga språk (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Ladda ner
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Ladda ner
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Ladda ner
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Ladda ner
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Ladda ner
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Ladda ner
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Ladda ner
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Ladda ner
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Ladda ner
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Ladda ner
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Ladda ner
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Ladda ner
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Ladda ner
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Ladda ner
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)Ladda ner
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Ladda ner
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  18. polski(175.73 KB-DOCX)Ladda ner
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  19. português(172.05 KB-DOCX)Ladda ner
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  20. română(173.08 KB-DOCX)Ladda ner
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  21. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Ladda ner
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  22. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Ladda ner
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  Saknas det språk du söker i listan?  Här får du veta varför.

Se även

Kontakt

Kontakta RegHub-sekretariatet om du har några frågor
Dela :
 
Back to top