Nätverk  

ReK:s nätverk ger regioner och kommuner möjlighet att bidra till EU-debatten och att utbyta erfarenheter och bästa praxis inom specifika EU-politikområden.

Innehåll

​ReK:s övervakningsplattform

ReK:s övervakningsplattform övervakar de lokala och regionala myndigheternas medverkan i den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken och i EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt.

​Uppdrag

Övervaka de regionala och lokala myndigheternas medverkan i den europeiska planeringsterminen och i EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt.

Huvudverksamhet

 • Övervaka möjligheterna och utmaningarna för de lokala och regionala myndigheterna att delta i utformningen och genomförandet av strukturreformer inom ramen för den europeiska planeringsterminen.
 • Genomföra samråd med sina medlemmar, antingen på elektronisk väg eller genom att anordna evenemang där de regionala och lokala myndigheterna har möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och farhågor.
 • Bidra till ReK:s politiska och lagstiftningsrelaterade arbete om hur den europeiska planeringsterminen och EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt kan ges en tydligare territoriell dimension.

Läs mer 

Flerpartsplattformen på hög nivå för genomförandet av målen för hållbar utveckling

Flerpartsplattformen på hög nivå för målen för hållbar utveckling samlar berörda parter från kommuner, regioner, det civila samhället, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och näringslivet i regelbundna möten för att stödja och ge kommissionen råd om genomförandet av målen för hållbar utveckling på EU-nivå. Den samordnas av kommissionens sekretariat och har 30 medlemmar, däribland Europeiska regionkommittén.

​Uppdrag

Flerpartsplattformen på hög nivå för målen för hållbar utveckling samlar berörda parter från kommuner, regioner, det civila samhället, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och näringslivet i regelbundna möten för att stödja och ge kommissionen råd om genomförandet av målen för hållbar utveckling på EU-nivå. Den samordnas av kommissionens sekretariat och har 30 medlemmar, däribland Europeiska regionkommittén.

Huvudverksamhet

 • Stödja och ge kommissionen och alla inblandade aktörer råd om hur målen för hållbar utveckling kan genomföras på EU-nivå.
 • Stödja och ge kommissionen råd om evenemang som kommissionen anordnar om hållbar utveckling.
 • Hjälpa till att förbereda urvalsförfarandet för ett årligt hållbarhetspris
 • Tillhandahålla ett forum för utbyte av erfarenheter och bästa praxis när det gäller genomförandet av målen för hållbar utveckling i olika sektorer och på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.​

Läs mer 


Nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen

Nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen inrättades för att underlätta utbytet av information mellan de lokala och regionala myndigheterna och EU-nivån under hela den politiska beslutsprocessen när det gäller olika dokument och lagstiftningsförslag som – när de antagits – direkt påverkar dessa myndigheter och de politikområden som de ansvarar för.

Till dess medlemmar hör parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter, lokala och regionala myndigheter utan lagstiftningsbefogenheter och sammanslutningar av lokala myndigheter i Europeiska unionen. Det står också öppet för ReK:s nationella delegationer och kamrar i nationella parlament.

Uppdrag

 • Ge de lokala och regionala myndigheterna möjlighet att delta aktivt i övervakningen av tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
 • Stödja regioner med lagstiftningsbefogenheter genom Regpex – ett nätverk under nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen som står öppet för parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter.

Huvudverksamhet

 • Stödja parlament och regeringar i regioner med lagstiftningsbefogenheter genom den särskilda plattformen Regpex under den period som systemet för tidig varning tillämpas.
 • Öka medvetenheten om den praktiska tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och underlätta utbyte av bästa praxis.
 • Hålla ReK:s föredragande och ledamöter informerade om bidragen beträffande subsidiaritet och proportionalitet från ett representativt nätverk av lokala och regionala myndigheter.
 • Kartlägga olika åtgärder för bättre lagstiftning, minskad byråkrati och ökad acceptans för EU:s politik bland medborgarna.
 • Underlätta den interinstitutionella dialogen om subsidiaritet genom en subsidiaritetskonferens vartannat år.

Läs mer 


Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete underlättar gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete genom att skapa en enda rättslig enhet.

​​Uppdrag

Göra det möjligt för regionala och lokala myndigheter från olika medlemsstater att samarbeta mer effektivt, genom att till exempel ge dem möjlighet att direkt ansöka om och förvalta EU-medel och bättre strukturera sitt samarbete.

Huvudverksamhet

 • ReK för EU:s officiella register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.
 • EGTS-plattformen består av politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS-grupperingar, EGTS-grupperingar som håller på att inrättas samt sakkunniga.
 • Plattformen syftar till att underlätta utbytet av praktiska erfarenheter, främja EGTS som ett verktyg för territoriell sammanhållning och öka synligheten för EGTS-projekten samtidigt som man stöder ReK:s rådgivande arbete i gränsöverskridande frågor.

Läs mer 

​Borgmästaravtalet

Det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi för samman lokala och regionala myndigheter som frivilligt förpliktigar sig att genomföra EU:s klimat- och energimål på sina respektive territorier. Denna unika gräsrotsrörelse formas av kommuner som delar visionen om områden med låga koldioxidutsläpp och hög motståndskraft, där medborgarna har tillgång till säker och hållbar energi till ett överkomligt pris.

​Uppdrag

Ge stöd nedifrån och upp till genomförandet av EU:s klimat- och energipaket, som antogs av stats- och regeringscheferna 2008.

Huvudverksamhet

 • ReK:s ambassadörer för borgmästaravtalet ​– lokalt och regionalt folkvalda politiker från regioner och kommuner som redan har undertecknat borgmästaravtalet – företräder ReK vid nationella och internationella evenemang och uppmuntrar kommuner och regioner att ansluta sig till initiativet.
 • Utbyta kunskaper och bästa praxis, framför allt om finansiering av åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.​

Läs mer 

Nätverket av regionala nav för bedömning av genomförandet av EU:s politik (RegHub) – pilotprojekt

​Nätverket ska ge återkoppling om genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå. Det samordnas av ReK. Under en inledande pilotfas deltar 20 regioner. Regionerna inrättar regionala nav för att dela med sig av sina praktiska erfarenheter av genomförandet av EU:s politik.

​Uppdrag

Nätverket ska ge återkoppling om genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå. Det samordnas av ReK. Under en inledande pilotfas deltar 20 regioner. Regionerna inrättar regionala nav för att dela med sig av sina praktiska erfarenheter av genomförandet av EU:s politik.

Huvudverksamhet

 • Ge aktuell, systematisk och sammanhängande återkoppling om genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå.
 • Säkerställa ett bättre deltagande av lokala och regionala aktörer i ett tidigt skede av EU:s lagstiftningsprocess genom att tillhandahålla en direkt kontaktpunkt på regional nivå.
 • Tillhandahålla ett informationsnav i regionen om EU:s pågående insatser inom bättre lagstiftning (information om offentliga samråd, genomförandeplaner, webbplatser m.m.).
 • Stärka fokus på att förbättra befintlig EU-lagstiftning och dess tillämpning på lokal och regional nivå genom att främja partnerskap och flernivåstyre.
 • Tillhandahålla en permanent mekanism för att främja förenkling och mellanregionalt lärande i samband med tillämpning och vidareutveckling av EU-lagstiftningen.​

Läs mer 

Städer och regioner för integration​​

Städer och regioner för integration ger europeiska borgmästare och regionala ledare en politisk plattform där de kan presentera positiva exempel på migranters och flyktingars integration, utbyta relevant information och främja mångfald som ett mervärde för att bygga upp inkluderande städer och säkerställa social sammanhållning.

Uppdrag

 • Att stödja migranters och flyktingars integration.
 • Att ge mindre kommuner, medelstora städer och regioner en starkare röst och uppmuntra till samarbete mellan mindre orter, städer och regioner.
 • Att bidra till att framföra ett starkare budskap om solidaritet och motverka desinformation på detta område.

Huvudverksamhet

 • Anordnande av politiska rundabordssamtal och konferenser på hög nivå.
 • Utarbetande och främjande av förslag till EU:s integrationspolitik
 • Insamling av goda erfarenheter och god praxis (interaktiv karta)
 • Underlättande av utbyte av god praxis
 • Tillhandahållande och spridning av information om integration (finansieringsmöjligheter, evenemang, god praxis osv.).​

Läs mer 

Multimedia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Titta vidare

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Dela:
 
Back to top