Yttranden  

Europeiska kommissionen rådfrågar Europeiska regionkommittén (ReK) i det tidigaste skedet av EU:s lagstiftningsprocess på politikområden som har direkt inverkan på de lokala och regionala myndigheterna. ReK kan också proaktivt anta en ståndpunkt i en särskild fråga genom ett yttrande på eget initiativ.

En demokratisk resa i tre steg: diskussion, utarbetande och omröstning

  • ReK:s ordförande tilldelar ett ärende till det berörda utskottet inom kommittén.
  • En ReK-ledamot utses till föredragande. Föredraganden utarbetar ett yttrande och lägger fram det för diskussion, ändring och antagande av det berörda utskottets medlemmar.
  • Utkastet till yttrande presenteras och diskuteras vid nästföljande plenarsession.
  • Efter antagande av ReK:s ledamöter vid plenarsessionen skickas yttrandet till alla EU:s institutioner.

Sök yttranden

Innehåll

Genomslaget av ReK:s ​arbete i EU:s lagstiftning

ReK:s politiska arbete syftar till att öka de regionala och lokala myndigheternas inflytande i EU.

Genomslaget för många yttranden kan endast mätas under åren efter det att de antagits, när lagstiftningsprocessen har nått tillräckligt långt.

Under denna tid utarbetas genomslagsrapporter med hjälp av följande:

  • Rapporter från kommissionen om dess uppföljning av ReK:s yttranden.
  • ReK:s faktablad med genomslagsanalyser som sammanfattar det politiska genomslaget av yttrandena på dokument från kommissionen, Europaparlamentet och rådet.
  • Bevakning av yttrandenas genomslag i medierna av ReK:s pressavdelning.
  • Ett årligt genomsnitt på 150 ReK-evenemang per år som har samband med yttrandena bidrar till att stärka ReK-yttrandenas och ReK-resolutionernas genomslag i EU:s lagstiftningsprocess.​


Dokument

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Dela :
 
Back to top