Európsky týždeň regiónov a miest 

​20. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest (#EURegionsWeek) sa uskutoční od 10. do 13. októbra 2022 pod heslom „Nové výzvy pre súdržnosť Európy“. Témami tohtoročného ročníka sú zelená a digitálna transformácia, územná súdržnosť a posilnenie postavenia mladých ľudí, pričom osobitná pozornosť sa venuje úlohe politiky súdržnosti v rámci udržateľnej obnovy Európy ako najúčinnejšieho nástroja solidarity v reakcii na núdzovú situáciu a následky kríz.

Semináre na vysokej úrovni, svedectvá a výstavy pripomenú 20. výročie a názorná časová os zachytáva históriu podujatia v skratke. Okrem toho sú naplánované zasadnutia na vysokej úrovni s cieľom privítať účastníkov v Bruseli a tvorivo kombinovať online účasť a účasť na mieste.

Zaregistrujte sa teraz!​

webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest

Obsah

​O čo​ vlastne ide?

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie výročné podujatie venované regionálnej politike. V priebehu tohto štvordňového každoročného podujatia mestá a regióny prezentujú svoju schopnosť podnecovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a uplatňovať politiku súdržnosti Európskej únie a preukazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu.

Toto podujatie sa už od svojho prvého ročníka v roku 2003 stalo jedinečnou platformou na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, pracovníkov samospráv, odborníkov a akademických pracovníkov. V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa vynaložilo veľa úsilia na propagáciu práce regiónov a miest, ktoré pomocou fondov EÚ zlepšujú každodenný život občanov.

V októbri sa vyše 10 tisíc účastníkov – vrátane viac než tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – zúčastní na podujatí s bohatým programom, ktorý budú tvoriť konferencie, výstavy a stretnutia určené na nadväzovanie kontaktov, pričom ústrednou témou bude regionálny a miestny rozvoj. Program sa každoročne upravuje podľa konkrétneho kontextu agendy EÚ. Účasť na tomto podujatí je bezplatná.

Prečo týždeň ​​pre regióny a mestá?

Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (každoročne 2 100 mld. EUR) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

Ako sa to cel​é začalo?

Európsky výbor regiónov, zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, vyzval v roku 2003 zastúpenia miest a regiónov pri EÚ so sídlom v Bruseli, aby v rovnakom čase otvorili dvere návštevníkom v rámci spoločnej koncepcie Open Days. V priebehu rokov sa táto iniciatíva rozrástla do významného každoročného podujatia so zapojením Európskej komisie a ďalších zainteresovaných strán. V roku 2016 sa podujatie premenovalo na „Európsky týždeň regiónov a miest“ a názov „OPEN DAYS“ sa prestal používať. Cieľom tejto zmeny bolo vyhnúť sa zámene s podujatím „Open Doors/Open Day“, ktoré sa v Bruseli každoročne organizuje v máji vo všetkých inštitúciách EÚ v čase okolo Dňa Európy, ako aj s inými podobnými podujatiami organizovanými zastúpeniami Komisie v členských štátoch pri rovnakej príležitosti.

Kto podujatie orga​​​​​nizuje?

Európsky týždeň regiónov a miest organizuje Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). Začiatkom roka, zvyčajne v januári, sa vyhlasuje výzva na prihlasovanie partnerov. Následne sa vyberú partneri z celej Európy: regióny a mestá, najmä zoskupené do združení so spoločnou problematikou (regionálne partnerstvá), podniky, finančné inštitúcie, medzinárodné združenia alebo akademické organizácie. Úlohou partnerov je usporiadať semináre o otázkach spoločného záujmu, často v súvislosti s využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov či realizáciou iných programov EÚ.

Ako je program štrukt​​​úrovaný?

Štruktúra programu vychádza z hlavného hesla a ďalších vedľajších tém. Jednotlivé časti podujatia organizujú tri kategórie partnerov: 1. regióny a mestá; 2. partneri z radov inštitúcií EÚ; a 3. podniky, finančné inštitúcie, miestne a celoeurópske združenia. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa Európsky týždeň regiónov a miest koná od roku 2020 v digitálnom formáte, a to vrátane pracovných schôdzí na diaľku a príležitostí na nadväzovanie kontaktov pre partnerov aj účastníkov. V roku 2022 organizátori ponúkajú len obmedzený počet hybridných podujatí v reakcii na to, že sa postupne zvyšuje forma osobnej účasti partnerov podujatia.

Kto sa zúčastňuje na E​​urópskom týždni regiónov a miest?

Účastníci sa obzvlášť zaujímajú o regionálnu a mestskú politiku, ide teda najmä o zamestnancov verejnej správy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a úrovni EÚ. Typický účastník je z regionálnej alebo miestnej samosprávy.

Aký je dosah Európskeho týž​​dňa regiónov a miest?

Dosah tohto podujatia sa od počiatku systematicky hodnotí. Účastníci vyzdvihujú z hľadiska svojho profesionálneho hospodárenia s fondmi EÚ najmä užitočnosť informácií získaných od inštitúcií EÚ a takisto nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených, rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby o ňom informovali.

Ako sa prihlásiť ako p​​artner?

Prihlásiť sa môžete každý rok zvyčajne koncom januára. Viac informácií nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest v časti venovanej partnerom.

Ako sa prihlásiť​​ ako účastník?

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako účastník podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest. Prihlásiť sa môžete už v lete príslušného roka.

Ako sa prihlásiť ​​na odber informačného bulletinu?

Prihláste sa na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa regiónov a miest.


Podujatia

Najbližšie podujatia

Minulé podujatia

Multimédiá

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Ďalšie videá

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sledujte nás

Kontakt

Zdieľať :
 
Back to top